Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

"Ord, uttrykk og nyttige forklaringer"

"Ord, uttrykk og nyttige forklaringer"

Når man snakker om eiendomsskatt benyttes mange vanskelige ord. I listen under har vi forklart noen av ordene og hva man mener når de er benyttet når det er snakk om eiendomsskatt.

Bolig

«Med bolig regnes her en bruksenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer og har egen atkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen bolig. Bolig er fellesbegrep for leilighet og hybler.» 

Føringsinstruks for matrikkelen

Boligverdi

Dette er et begrep som bl.a. benyttes av Skatteetaten. Du finner Beregnet markedsverdi for bolig (boligverdi) i Skattemeldingen for 2020 - Grunnlag for formuesverdi, Bolig/Boligselskap/Boligsameie. Se mer info hos Skatteetaten.

Bruksareal (BRA)

Bruksareal er arealet innenfor omsluttende vegger, eller bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger. 

Bruksarealet kan inndeles i ulike nivåer:

  • Bruksareal for en bruksenhet er arealet av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger.
  • Bruksareal for en etasje er summen av bruksarealet for etasjens bruksenheter og felles deler pluss konstruksjonsarealet for innvendige vegger.
  • Bruksarealet for en bygning er summen av bruksarealet for alle måleverdige plan/etasjer uavhengig av bruken.

I matrikkelen deles kun en etasjes bruksareal i «bruksareal til bolig» og «bruksareal til annet» dersom begge formål finnes. Summen av disse to arealene utgjør en etasjes bruksareal.

Kilde:  Føringsinstruks for matrikkelen 6.1.

Bunnfradrag

Med bunnfradrag menes at det gjøres ett fradrag i eiendomsskattetaksten før utregning av eiendomsskatt. Bunnfradrag er forbeholdt eiendommer som brukes til bolig og fritidseiendom.  Etter eiendomsskatteloven § 11 annet ledd er det kommunestyret som avgjør om det skal benyttes bunnfradrag ved utskriving av eiendomsskatt.

Formuesgrunnlag og boligverdi

Begrepet formuesgrunnlag er brukt i eiendomsskatteloven. Se eiendomsskatteloven: § 8 C-1. «Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag». Tilsvarende begrep hos Skatteetaten er markedsverdi eller boligverdi.

Matrikkelen

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Kartverket er nasjonalt ansvarlig for registeret, mens den enkelte kommunen er lokal matrikkelmyndighet. Du finner også opplysninger om eiendommen din på tjenesten Se eiendom. 

P-rom

Begrepet P-rom benyttes av Skatteetaten.

«P-rom måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen av boligen. Innvendige vegger mellom primærrommene tas med.»

Vi viser til Skatteetatens hjemmesider for mer informasjon: Hvordan måler du opp et p-rom?