Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Fritak fra eiendomsskatt

Fritak fra eiendomsskatt

Statlige og kommunale eiendommer, kirker (alle religioner) og gårdsbruk eller skogbrukseiendommer er fritatt for eiendomsskatt.

Dette finner du beskrevet i eiendomsskatteloven § 5. Bolig på landbrukseiendommer er ikke fritatt.

 Eiendomsskatteloven §5 her.

Kommunestyret kan gi fritak til eiendommer nevnt i § 7. Dette fritaket gis normalt år for år i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling. Eiendomsskattekontoret og politisk ledelse utreder forslag til regler for søknad og fritak.

Eiendomsskatteloven § 7 her.