Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt ilegges eiendommer i kommunen. Det er kommunens politiske organer som bestemmer om det skal innføres eiendomsskatt.

Klikk for stort bildeInnføring av eiendomsskatt

Vedtaket om å innføre eiendomsskatt i Halden kommune ble gjort i Kommunestyret i 2007.

Vedtaket i kommunestyret 13.12.2007:

”Utfra hensynet til likebehandling vedtas med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3 å innføre eiendomsskatt for hele kommunen. Samtlige eiendomsskattepliktige eiendommer i kommunen takseres/omtakseres jf. byskattelovens § 4. Slikt arbeid igangsettes av eiendomsskattetakstnemnda. Virkningsdato bestemmes senere.”

Kommunens eiendommer ble taksert og eiendomsskatten ble publisert første gangen i 2009.

Kommunestyrets oppgaver

Kommunestyret vedtar at det skal utskrives eiendomsskatt, velger medlemmer til sakkyndig nemnd og klagenemnd, vedtar eiendomsskattevedtekter (men ikke takseringsregler), skattepromille, bunnfradrag og reduksjonsfaktor.

Noe forenklet kan en si at kommunestyret setter bort oppgaven med å sette verdi på eiendommene til sakkyndig nemnd. I Halden har en valgt å benytte Skatteetatens boligverdi i kombinasjon med kommunal taksering. 

Det er Kommunestyret som fastsetter promillesatsen

Skattesatser for boliger og fritidsboliger beregnes i promiller fra 1-4  og for næring 1-7 promille.

Promillesatsene kommunestyret i Halden har vedtatt for året 2021 er:

  • Bolig/fritid: 3 promille
  • Næring og andre eiendommer: 7 promille.

Eiendomsskatteloven

Dette er den viktigste loven som styrer arbeidet med eiendomsskattetakseringen. Det er vedtatt endringer i loven som trer i kraft 1. januar 2020 (endring av promillesats og reduksjonsfaktor for bolig- og fritidseiendommer).

Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

Omtaksering av eiendommer i 2020

Alle kommuner som har eiendomsskatt må omtakseres hvert 10. år. Derfor ble det gjennomført en ny taksering høsten 2020 i Halden.