Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Informasjon om eiendomsskatt for eiendommer med kommunal takst

Informasjon om eiendomsskatt for eiendommer med kommunal takst

Dette er grunnlaget for eiendomsskattetaksten i Halden kommune som gjelder fritidsboliger/hytter, næringseiendommer, våningshus på landbrukseiendommer, boliger nyere enn 2 år og ubebygde eiendommer.

Nye eiendomsskattetakster for alle faste eiendommer i Halden fra 01.01.2021.

Kommunestyret vedtok 19. desember 2019 at kommunen gjennomfører omtaksering for eiendomsskatt i 2020 med virkning fra skatteåret 2021.

Loven krever at kommunens eiendomsskattetakster skal fornyes hvert 10. år av hensyn til endringer og alminnelig prisutvikling.

Formannskapet vedtok i 30.04.20 at man i 2021 og videre fremover bruker Skatteetatens formuesverdi/boligverdi som eiendomsskattetakst for boliger, og at eiendommer som ikke har dette skal takseres av kommunen. Kommunestyret bekreftet omtakseringen for 2021 under budsjettvedtaket i møte 17.12.20.

For boligeiendommer benyttes boligverdi (formuesgrunnlag) hentet fra Skatteetaten som takst.
Disse er ikke befart. Se egen info.

Eiendommer uten boligverdi fra Skatteetaten er utvendig besiktiget og taksert av kommunen.

Dette gjelder de fleste fritidseiendommer/hytter, boliger (våningshus) på landbrukseiendommer, nærings-eiendommer, ubebygde tomter samt en del nybygde boliger (som først får boligverdi inntil 2 år etter ferdigattest), eiendommer eiet av AS, og også noen boligeiendommer hvor Skatteetaten mangler informasjon om P-rom m.m.

Boligverdiene justeres av Skatteetaten årlig basert på lokal prisutvikling i lokalt eiendomsprismarked registrert hos SSB, mens kommunalt fastsatte takster ligger fast i hele den 10-årige takstperioden.

For at eiendommene i kommunen skal behandles likt, har alle eiendommer i kommunen fått en ny takst som gjelder fra 1. januar 2021.

Nedenfor finner du mer informasjon om hvordan de kommunale takstene er utarbeidet og fastsatt. Du finner også eksempel på en skatteseddel som viser hvordan du selv kan lese hvordan taksten på din eiendom er fastsatt gjennom den kommunale takseringen.

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering

Melding om takst og skatt – skatteseddel

Det er skatteseddelen du får som viser hvilken takst eiendommen din har fått og har, hvilken skatt i kroner og øre du skal betale, og hvordan denne er regnet ut. Skatteseddelen sendes årlig ut før 1. mars.

Du vil motta skatteseddel i din digitale postkasse eller på Altinn. Om du ikke åpner brevet i Altinn, vil du få skatteseddelen i posten.

Offentlig ettersyn

Takstene på eiendommene legges ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 1. mars. Skattelistene er tilgjengelige i papirformat på Halden bibliotek, Tordenskjolds gate 1. Skattelistene legges også ut under Kunngjøringer.

Klagefrist

Klagefrist er 13. april 2021, 6 uker fra det tidspunktet skattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn. Mer informasjon om hvordan du klager, finner du lenger ned.

Eiendommer med kommunal takst

Taksten på eiendommen gjelder til neste alminnelige taksering (omtaksering). Vanligvis skjer dette etter 10 år. Det er sakkyndig nemnd som fastsetter takstene. Grunnlaget er utvendig befaring av alle eiendommer, samt vedtatte retningslinjer for eiendomsskattetaksering.

Taksten er i hovedsak basert på fakta om eiendommen din fra matrikkel og kommunens utvendige besiktelse og oppmåling hvor ulike bygningstyper og arealer er gitt ulike priser. Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av bygningenes tilstand, standard og kvalitet, og om eiendommen har innlagt strøm, vann og avløp og veiadkomst.

Konkret tomtebeliggenhet som utsikt, solforhold eller støy er ikke vurdert, men blir sjablongmessig gitt betydning for taksten gjennom en geografisk inndeling av kommunen i 2 prissonekart – ett for boliger og et for fritidseiendommer.
Kartene finner du på denne siden

Takst og beregning av eiendomsskatt

Eiendomsskattetaksten skal ifølge loven gjenspeile eiendommens objektive markedsverdi i dag - den verdi man antar at en kjøper er villig til å betale for eiendommen ved ordinært salg. Markedsverdiregelen gjelder både for boligtakster med Skatteetatens boligverdi/formuesgrunnlag og for eiendommer som får kommunal takst.

Retningslinjer for den kommunale eiendomsskattetaksering

Sakkyndig nemnd i Halden kommune har utarbeidet regler for takseringsarbeidet: «Retningslinjer for eiendomsskattetaksering» i henhold til lov om eiendomsskatt, datert 23.02.2021. (PDF, 3 MB)

Retningslinjene finnes utlagt her på kommunens hjemmeside om eiendomsskatt sammen med de to vedtatte prissonekartene. Retningslinjene skal gjelde i hele den kommende ti års takseringsperioden, og vil også danne grunnlag for omtaksering av eiendommer som pga. faktiske endringer får ny eller endret takst i ti-års perioden.

Reduksjon av skattenivå:

Alle bolig-og fritidseiendommer får etter lovendring vedtatt av Stortinget en reduksjon på 30% av taksten, uavhengig av om det brukes boligverdi fra Skatteetaten eller kommunal takst som grunnlag. Taksten reduseres derfor med det før skatten beregnes.

Bunnfradrag

Et eventuelt bunnfradrag for selvstendige boenheter bestemmes årlig av kommunestyret. Halden kommunestyre har vedtatt kr 500.000 i bunnfradrag pr. godkjent boenhet i 2021, og dette kronebeløpet trekkes også i fra takstbeløpet redusert med 30% jf. ovenfor.

Oversikt over antall godkjente selvstendige boenheter jf. eiendomsskattelovens § 11, annet ledd, for din eiendom er hentet fra matrikkelen, og det kan være registrert feil antall slike boenheter på din eiendom. Du må derfor kontrollere det i skatteseddel. Kommunens bygnings-og oppmålingsmyndighet avgjør spørsmål om antall godkjente selvstendige boenheter på en eiendom.

Utskrevet eiendomsskatt

Takstbeløpet deretter er grunnlag for eiendomsskatten. Skattesatser for boliger og fritidsboliger beregnes i promiller fra 1-4 av denne taksten. For næring 1-7 promille.

Promillesatsene kommunestyret i Halden har vedtatt for året 2021 er:

  • Bolig/fritidseiendommer: 3 promille av taksten
  • Øvrige eiendommer eks. næring: 7 promille av taksten

Eiendommer med flere eiere

Skatteseddel og detaljert melding om takst og skatt sendes til én eierrepresentant (hjemmelshaver). For eiendommer med flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de andre om taksten og skatteberegningen. Gi skriftlig beskjed til kommunens eiendomsskattekontor hvis en annen av hjemmelshaverne ønskes oppføres som eierrepresentant og regningsmottaker.

En eiendom – én faktura

Halden kommune sender som hovedregel én faktura per eiendom. Unntak kan være eiendommer med både bolig- og næringsformål. Faktura vil som hovedregel bli sendt til hjemmelshaver.

Fritak for eiendomsskatt

Kommunestyret kan gi eiendommer og bygninger fritak for eiendomsskatt for 2021 på bakgrunn av Eiendomsskattelovens § 7 etter søknad om det.

Fakturering

Du får faktura på eiendomsskatt fire ganger i året, med forfall i mars, mai, september og november.

  • Fra og med 2. termin faktureres eiendomsskatten sammen med kommunale avgifter.
  • Årlig eiendomsskatt under kr.300 faktureres ikke.

Betaling

Du må betale fakturaen selv om du har klagd på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye, pluss renter.

Slik leser du skatteseddelen

Her finner du informasjon om hvordan du leser skatteseddelen. Punkt 10 oppsummerer hvilken takst eiendommen din har fått og hvor mye du skal betale i eiendomsskatt.

1. Eieropplysninger

Skatteseddelen blir sendt til en av dem som er registrert eier på eiendommen.

2. Opplysninger - bygninger

Denne oversikten viser bygning og bygningsnummer, bruksarealet (BRA) etasje for etasje, samt benyttet etasjefaktor. Dette er etasjefaktorene for bolig og fritidsbolig: Hovedetasje 1,0, overetasje 0,8, loft 0,6, underetasje 0,6, kjeller 0,4.

3. Opplysninger - verdiberegninger

Bygninger som skal være med i takstgrunnlaget er oppgitt med avgiftsareal og pris per kvm. Enkelte bygningstyper, som landbruksbygg på aktive landbrukseiendommer, skal ikke inngå i takstgrunnlaget. Disse skal ha null i verdi.

Tomteverdi på bebygde eiendommer beregnes ikke og anses inkludert i beregnet pris pr. kvadratmeter avgiftsareal for bygninger.

4. Opplysninger - korreksjoner

Korreksjoner brukes for å erstatte takst på bygg eller tomt, eller for å justere taksten etter faktisk bruk. Man reduserer for eksempel taksten for den delen av et bolighus som har integrert garasje, og landbrukseiendommer hvor det foreligger spesielle regler.

5. Sjablongtakst /matrikkelbidrag

Utgangspunktet for fastsettelsen av taksten er oppgitt som Matrikkelbidrag til takst. Dette er kun et utgangspunkt for beregningene som skal gi den endelige taksten (punkt 9), og du kan derfor heller ikke klage på matrikkelbidraget.

EIENDOMMENS BELIGGENHET

6. Sonekart og sonefaktor

Det er utarbeidet sonekart og sonefaktor – ett for boliger, og ett for fritidsboliger. Sonefaktoren er den faktoren som har størst betydning for at eiendommen skal få riktig takst ut fra beliggenhet. Sonekart (oversikt over de ulike sonene) og sonefaktor finner du i retningslinjene for eiendomsskattetaksering utlagt på kommunens nettsider om eiendomsskatt.

VURDERING AV EIENDOMMEN

7. Vurderingsfaktor indre (IF)

Forhold på eiendommen: Under takseringen er alle eiendommer befart. På hver eiendom er det vurdert om det er forhold ved bygningsmassen og/eller tomten som påvirker taksten. Dette gjelder blant annet bygningenes alder og tilstand; standard og kvalitet.

8. Vurderingsfaktor ytre (YF)

Forhold rundt eiendommen: Det er kun gjort vurdering av om eiendommen har innlagt strøm, vann og avløp og veiadkomst. Konkret tomtebeliggenhet som utsikt, solforhold eller støy er ikke vurdert, men blir sjablongmessig gitt betydning for taksten gjennom en geografisk inndeling av kommunen i prissoner for boliger og fritidseiendommer.

9. Takst

Verdien av eiendommen din, taksten som sakkyndig nemnd har vedtatt, finner du på tredje siste linje i skjemaet. Taksten vil gjelde fram til neste alminnelige taksering, normalt om 10 år.

10. Eiendomsskatt

Punkt 10 viser skattesats og hvor mye du skal betale i eiendomsskatt. Staten har bestemt i eiendomsskatteloven at skattetaksten på bolig- og fritidseiendommer skal være 70% av takst. Skattesatsen er bestemt av kommunestyret.

Klikk for stort bilde

Klage

Hvis du mener eiendomsskattetaksten er feil, kan du klage på taksten. Klagen må være skriftlig og frist for å klage er 13. april 2021.

Påstandene i klagen må dokumenteres så godt som mulig. Hvis du klager på faktafeil bør det som utgangspunkt fremlegges godkjente og målsatte tegninger, takstrapport fra eiendomsmegler, godkjent takstmann eller lignende.

Hvis du klager på utøvelsen av skjønnet, som vurderingsfaktorene indre og ytre, ber vi deg om å konkretisere hva du klager over og begrunne det så godt du kan.

Saksbehandling

Samtlige klager som er framsatt innen fristen behandles på nytt av sakkyndig nemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten. Hvis ikke, går klagen automatisk videre til klagenemnd. Klagenemnda kan prøve alle sider av taksten, og kan også endre taksten til skatteyters ugunst.

Viktige punkt i en klage:

En klage skal være skriftlig og skal inneholde følgende informasjon:

  • Eiendomsskatt
  • Din kontaktinformasjon med navn, telefonnummer og e-postadresse
  • Merk klagen tydelig med gårds- og bruksnummer og adresse. Eventuelt også feste- og seksjonsnummer.

KLAGEFRIST ER 13. APRIL 2021

Har du spørsmål?

Kontaktinformasjon til Eiendomsskattekontoret: