Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Klage på eiendomsskattetakst

Klage på eiendomsskattetakst

Du kan klage på eiendomstaksten

Avhengig av om du har Skatteetatens boligverdi eller om din eiendomstakst er satt av kommunen, er det forskjellige måter å klage på.

Dette gjelder for deg som har eiendomstakst satt av kommunen

Klagen skal være skriftlig og sendes på e-post til eiendomsskattekontoret@halden.kommune.no
eller brev til:  Halden kommune, postboks  150, 1751 Halden.

En klage på den kommunale eiendomsskatten skal først behandles i sakkyndig nemnd. Dersom sakkyndig nemnd ikke tar klagen til følge, avgjøres klagen av klagenemnda. 

Klagenemnda er oppnevnt av kommunestyret etter § 20 i Eiendomsskatteloven. Se også § 19 om klage på utskrevet eiendomsskatt

Frist på å klage på ny eiendomstakst satt av kommunen er 6 uker etter mottatt melding om ny takst.

Dette gjelder for deg som har Skatteetatens boligverdi 

Klagen skal sendes til Skatteetaten.no

Kommunen behandler ikke klage på boligverdi fra Skatteetaten.
På Skatteetatens hjemmesider finner du informasjon om hvordan du kan endre grunnlaget i skattemeldingen.  

Endre grunnlaget for beregning av eiendomsskatt