Takseringsregler - rammer og retningslinjer

Takseringsregler - rammer og retningslinjer

Sakkyndig nemnd utarbeider et sett med takseringsregler for eiendomsskattetakseringen. Disse kalles også rammer og retningslinjer. 

Takseringsretningslinjene er sakkyndig nemnds håndbok for takseringen, og skal være like gyldig i dag som om ti år frem i tid. Halden sine retningslinjer bygger på KS Eiendomsskatteforum og KS Advokatene sin standard for kommunal taksering. 

Takseringsretningslinjene vil bli offentliggjort i forbindelse med utlegging av eiendomsskattetakstene senest 1. mars 2021. 


Faktaopplysninger 

Eiendomsregisteret Matrikkelen inneholder opplysninger om grunneiendom, adresse og bygninger.

Besiktigerne har fokus på bygningsinformasjonen; bygningstyper, etasjer (og etasjetyper) og arealer for den enkelte etasjen. I tillegg vil de vurdere tidsepoken eller byggeåret for ferdigstillelse av bygningene. 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde Kjellerplan (K)

Et plan der underkant dekke eller himling er høyst 0,75 m over planert terreng i gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Underetasje (U)

Et plan der underkant dekke eller himling er høyere enn 0,75 m, men høyst 1,5 m over planert gjennomsnittsnivå.

Hovedetasje (H)

Et plan der underkant dekke er høyere enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, og der den frie bredden i høyde 1,9 m må minst være 1,9 m. 

Loft (L)

Et rom over øverste alminnelige etasje som ikke oppfyller kravene til alminnelig etasje. Fri høyde må være større eller lik 1,9 m i en bredde på minst 0,6 m. Loftsarealet måles til 0,6 m utenfor høyde på minst 1,9 m. Kilde:  Føringsinstruks for matrikkelen 6.1.9

Tilstand

Ved besiktigelse vurderer en bl.a. tilstanden på eiendommen. I første rekke vil dette være en vurdering av bygg, som standard, kvalitet og anvendelighet. Dato for når bygget er tatt i bruk (eller ferdigattest) vil avspeile byggeskikken og gjeldene teknisk forskrift. Besiktiger vil også se etter mangler ved bygg og eiendom. Besiktigelsen skjer utvendig, og hvis det er vesentlige mangler innvendig som besiktiger må være oppmerksom på og dokumentere, må vi få beskjed om dette. 

Indre faktor (IF)

Indre faktor benyttes for å vurdere skjønnsmessige forhold på eiendommen. Bygningsmassen på eiendommen vil være styrende for fastsettelse av indre faktor.

Funksjonalitet, standard og kvalitet vil variere fra bygg til bygg.  I retningslinjene som offentliggjøres når takstene er offentliggjort, er det også en tabell som viser faktor for bygg basert på byggeår/periode. Tabellen er kun veiledende, hvert bygg og hver eiendom vil bli vurdert individuelt. Eiendommer med flere bygg vil bli vektet til en felles faktor.

Ytre faktor (YF)

Dette er en vurdering av skjønnsmessige forhold omkring eiendommen, som kan påvirke salgsverdien.  Takseringsretningslinjene vil inneholde en oversikt over enkeltforhold som kan påvirke salgsverdien, og som sakkyndig nemnd kan vurdere når en skal fastsette eiendomsskattetaksten. 

Sonefaktor

Sonefaktor gir uttrykk for at verdiene (prisnivået) på eiendommene varierer fra f.eks. sentrum til utkanten av kommunen. Det er også vanlig i mange kommuner at det er to ulike «prismekanismer» som virker på boligeiendommer og fritidseiendommer. En gjennomfører analyser av omsetningsverdier for eiendommer når en skal fastsette sonene med tilhørende faktorer.  

Beliggenhet

Eiendommens beliggenhet påvirker som regel verdivurderingen. Spesielt gjelder dette for bolig- og fritidseiendommer. Takseringsreglene inneholder føringer for hvordan f.eks. nærhet til sjø, utsikt, solforhold, adkomst osv. kan vurderes. En eiendom som er regulert til fritidsformål kan f.eks. bli vurdert som attraktiv og oppnå høy pris i et område, mens en boligeiendom i det samme området kan oppnå en lavere salgspris. I det store bildet vil eiendommens beliggenhet i kommunen bli vurdert.  Det siste omtales som sonefaktor.

Klikk for stort bilde