Oppmåling av eiendommer, oppmålingsforretning m.m.

Oppmåling av eiendommer, oppmålingsforretning m.m.

Innløsing av festetomter

Skal festetomt som har eget festenummer innløses (selges/kjøpes), må tomten gis ny registerbetegnelse dvs. nytt bruksnummer. Det er oppmålingsmyndigheten i kommunen som tildeler nytt bruksnummer. Når festetomten har fått eget bruksnummer og dette er tinglyst, kan salget gjennomføres.

Grensejustering

Ved mindre arealoverføringer mellom eiendommer kan det være aktuelt med grensejustering. Dette er en enkel form for arealoverføring, og det er tilstrekkelig med en enkel avtale om grensejustering mellom partene. Minst en av tomtene må være oppmålt eller må oppmåles i forbindelse med grensejusteringen.

Grensepåvising

Blir grensemerkene fjernet eller borte på annen måte, kan man søke kommunen om påvising av disse. Kommunen kan kun påvise grensene etter målebrev, ikke skylddelingsforretninger.

Sammenføying av eiendommer

Det kan være hensiktsmessig å sammenføye to eller flere eiendommer og/eller festeretter for å få bedre oversikt over eierforhold/festeforhold, etc. Kravet om sammenføying rettes til tingretten, men sendes til kommunen som påser at vilkårene for sammenføying er tilstede. Kravet må undertegnes av hjemmelshaver/fester. Det sammenføyde bruk skal som hovedregel utgjøre en sammenhengende enhet.
Det må avklares prioritering mellom aktuelle heftelser på de respektive eiendommer.

Skjemaer

Nødvendige skjemaer får du ved henvendelse til geodataavdelingen