Støtteordning til tiltak i ulvesonen

Støtteordning til tiltak i ulvesonen

Halden kommune fikk tildelt ca. 1,3 million kroner fra Miljødirektoratets støtteordning til kommuner med ulverevir for 2021/2022.

Det er fortsatt midler igjen til fordeling i 2023 og privatpersoner, næringsdrivende og organisasjoner kan søke om støtte fra kommunen også i år.

Kommunen prioriterer følgende tiltak:

 • Tilskudd til belysning langs skolevei: 100 %
 • Informasjons- og aktivitetstiltak rettet mot barn og unge: 100 %
 • Belysning og busskur for skolebarn innenfor eller i tilknytning til ulvereviret: 100 %
 • Inngjerding av tun og ekstra belysning rundt bolighus innenfor eller i tilknytning til ulvereviret: 80 %. - Til inngjerding er øvre grense for kostnad satt til 200 kr pr meter.
 • Ekstra beskyttelse av hunder, -elektriske vester, sikring på hundegårder innenfor eller i tilknytning til ulvereviret: 80 %. Det forutsettes at søker bor i Halden kommune. Det gis ikke støtte til fritidseiendommer.
 • Utgifter til ekstra tilsyn med husdyr på beite: 100 % - viltkamera omfattes av tiltaket.
 • Merking av dyr på beite – sender og sporingsutstyr og årsavgifter: 80 %
 • Rydding langs turstier: 100 %
 • Tap av jakt- og andre utmarksinntekter innenfor ulvereviret. Nedgang av inntekter må dokumenteres: 100 %
 • Utprøving av nye gjerdetyper til husdyrbeite: 65 %
 • Tilskudd til eksisterende gjerdetyper, etter Statsforvalterens satser i de tilfellene midlene til Statsforvalteren er oppbrukt.

Det settes en maks tilskuddssum på kr 200.000 pr søker/eiendom. Tiltaket må være gjennomført og avsluttet av søker før nytt tiltak blir innvilget.

Gi en beskrivelse av tiltaket, hva som skal gjøres, hvorfor det skal gjøres og på hvilken måte. Budsjett eller prisoverslag skal vedlegges søknaden.

Tilskuddssats blir beregnet på dokumenterte utgifter og tiltaket må være forhåndsgodkjent av kommunen. Kommunen kan sette egne vilkår og frister for gjennomføringen av tiltaket.

Det settes ingen søknadsfrist – søknadene blir behandlet fortløpende.

Søknad sendes til: 

Har du spørsmål? Ta kontakt med miljø og landbruksavdelingen.

Her finner du retningslinjene for støtteordningen (PDF, 389 kB)

Kari Elisabeth Schjerpen
Rådgiver
E-post
Mobil 47 69 32 70