Glomma sør for Øyern

Glomma sør for Øyern

Vannområdet Glomma sør for Øyern består av Halden kommune i tillegg til Eidsberg, Spydeberg, Trøgstad, Askim, Skiptvet, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. 

Vannområdet organiserer vannforvaltningsarbeidet i områder som drenerer til Glomma fra Øyeren i nord til Oslofjorden i sør.

Faggrupper

I arbeidet med å sikre god vannforekomst, er det blant annet nedsatt faggrupper som har ansvaret for følgende spesialoppgaver:

Vannkvalitet/økologi

Bidra til å kvalitetssikre arbeidet med fullkarakterisering/klassifisering av vannforekomstene

  • foreslå vannkvalitetsmål for hver vannforekomst
  • utarbeide overvåkingsprogram for vannforekomstene i vannområdet
  • bidra til å sikre god økologisk status i vannforekomstene

Landbruk

  • Bidra til miljøvennlig og bærekraftig landbruk (jord og skogbruk) i hele nedslagsfeltet, med redusert jorderosjon og næringsstofflekkasje og reduserte utslipp av miljøgifter/smittestoffer til vassdraget.
  • Ivareta landbrukets kulturlandskap og naturmangfold

Avløp/slam

Bidra til miljøvennlig og bærekraftig avløpsløsninger fra spredt bebyggelse, byer og tettsteder og bedrifter i hele nedslagsfeltet.

Bidra til miljøvennlig og bærekraftig bruk av avløpsslam

Vassdragsbruk

  • bidra til en bærekraftig håndtering av flom og vannreguleringer
  • ivareta allemannsrettigheter og rekreasjonsverdier
  • bidra til en bærekraftig ressursbruk og næringsutvikling i hele vannområdet

For mer informasjon se vannområdets hjemmeside