Vann og vassdrag

Vann og vassdrag

Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) er et av EUs viktigste miljødirektiver, og er banebrytende for norsk vannforvaltning. 

Hovedmålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, av både vassdrag, grunnvann og kystvann. Det skal settes miljømål som skal være konkrete og målbare. Forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjord til fjell, samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred medvirkning.

Vannforvaltningen skal være nedbørsorientert, og gå over geografiske og administrative grenser og arbeidet skal være tverrfaglig.

Inndeling etter vannregioner

Norge er delt inn i ni vannregioner. Halden kommune tilhører region "Glomma/Indre Oslofjord". Øverste myndighet i vannregionen er Vannregionutvalget, som består av alle berørte kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembeter og sektormyndigheter.

Vannregion "Glomma/Indre Oslofjord er videre delt inn i åtte vannområder. Halden kommune tilhører følgende:

  • Haldenvassdraget
  • Enningdalsvassdraget
  • Glomma sør for Øyern

Mål

Direktivet setter som mål at det skal ivaretas eller oppnås god miljøtilstand i vannforekomstene. Tilstanden måles både ut fra økologiske og kjemiske forhold. Der det viser seg å være teknisk umulig å oppfylle målet om ”god tilstand”, eller det vil medføre uforholdsmessig store kostnader, gir direktivet anledning til å utsette måloppnåelsen eller fastsette mindre ambisiøse miljømål. For vannforekomster som ut fra nærmere angitte kriterier er pekt ut som sterkt modifisert, gjelder egne, tilpassede miljømål. Dette er vannforekomster som har så store naturinngrep (for eksempel vannkraft) at god status ikke kan nås. Direktivet stiller også krav til at det gjennomføres tiltak mot forurensning av vann ift  en liste over prioriterte kjemiske stoffer som er særskilt farlige for livet i vannet.

Helhetlig forvaltning

Direktivet stiller krav til at det gjennomføres en samordnet planleggingsprosess for hvordan miljømålene skal nås.
Direktivet forutsetter at man får på plass et nasjonalt miljøstyringssystem for vannmiljø. Sentrale elementer i systemet er:

Klassifisering av miljøtilstand

Miljømålet i direktivet er at en skal beskytte og om nødvendig forbedre tilstanden til vannforekomstene slik at man sikrer bærekraftig bruk, det vil si at avviket fra naturtilstanden ikke skal være større enn at økosystemet fremdeles fungerer. Dette konkretiseres ved at det utvikles klassifiseringssystemer for de ulike vanntyper. På europeisk nivå samarbeider naboland med like vanntyper, slik at klassegrensene blir sammenliknbare landene imellom.

Forvaltningsplan med miljømål

Gjennom prosessene som er beskrevet ovenfor, vil en skaffe oversikt over alle vannforekomster, hvilken tilstand de må ha for å oppfylle miljømålene, hvilken tilstand de faktisk er i og hvilke forhold som påvirker eller kan komme til å påvirke tilstanden.

Den viktigste funksjonen til forvaltningsplanen er likevel å gi grunnlag for, og støtte opp under myndighetenes arbeid med oppfølging av direktivet i hver vannregion.

Alt overflatevann (ferskt og salt) skal i utgangspunktet nå både god kjemisk og god økologisk status (foruten de sterkt modifiserte vannforekomstene). Grunnvann skal nå god kjemisk status. I tillegg er det krav til vannmengde – at vannuttaket kan ikke være for stort.

Bjørnar Strøm-Hågensen
Rådgiver
E-post
Mobil 47 79 23 40