Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Oljeholdige avsløpsvann

Oljeholdige avsløpsvann

Med oljeholdig avløpsvann menes spillvann (avløpsvann) og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. Forurensning av overflatevann fra slike stoffer kan forårsake alvorlig skade på vannkvaliteten og livet i vann.

Søk om utslipp av oljeholdig avløpsvann. (ODT, 28 kB)

Utslipp av oljeholdig avløpsvann reguleres i forurensningsforskriften kapittel 15​. Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av kapitlet følges. 

Utslipp skal ikke overstige 50 mg/l. Før utslipp av oljeholdig avløpsvann skal utslippet passere sandfang eller lignende renseinnretning. Ulike varianter av gravimetriske oljeutskillere er den mest vanlige anleggstypen for behandling av oljeholdig avløpsvann. En oljeutskiller skiller vann fra olje.

Skjematisk framstilling av en gravimetrisk oljeutskiller like før tømming - Klikk for stort bildeSkjematisk framstilling av en gravimetrisk oljeutskiller like før tømming 


 

 

 

 

 

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av oljeholdig avløpsvann, skal det innsendes og godkjennes søknad om utslippstillatelse. Søknaden behandles av forurensningsmyndigheten i kommunen.

Hvem gjelder kravene om oljeholdig avløpsvann for?

Kravene til utslipp av oljeholdig avløpsvann gjelder for følgende virksomheter når virksomheten enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende:

  • bensinstasjoner
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • anlegg for understellsbehandling

Eier/bruker av oljeutskiller er ansvarlig for drift og vedlikehold

Det er eier/bruker som er ansvarlig for drift og vedlikehold av utskiller. Det bør utarbeides en oversikt over nødvendige driftsoppgaver i tilknytning til anlegget. Den kan være i form av en sjekkliste/og eller driftsjournal. Sandfang, oljeutskiller og oppsamlingstank for utskilt olje skal tømmes minst en gang pr. år. For vaskehaller/vaskeplasser skal det hentes ut to prøver per år, henholdsvis i sommer- og vinterhalvåret.

Mer informasjon

Veiledning for oljeutskilleranlegg NORVAR-rapport (PDF, 2 MB)

Klikk for stort bilde (Foto Pixabay.com - paulbr75