Driveplikt på landbrukseiendom – søknad om fritak

Driveplikt på landbrukseiendom – søknad om fritak

Er du eier av en eiendom med jordbruksareal, har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden.

Driveplikten kan oppfylles ved at du selv driver arealet eller leier bort arealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom for ti år om gangen. Er du ny eier, må du innen ett år ta stilling til om du ønsker å drive arealet selv eller leie det bort. For å få fritak for driveplikten, må du sende søknad til kommunen. Kommunen kan gi fritak for en viss tid eller varig. Det kan også stilles vilkår for fritaket.

Målgruppe

Eiere av jordbruksareal, omfatter fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil legge vekt på:

  • Hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd
  • Arealets størrelse og avkastningsevne
  • Om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i det området der eiendommen ligger
  • Søkerens livssituasjon

Slik søker du

Leiekontrakten må ha en varighet på minst 10 år om gangen, være skriftlig og føre til driftsmessig gode løsninger.

Du må fylle ut skjema – avtale om leie av jord.  (PDF, 205 kB)

Loven åpner opp for at du etter søknad kan be om lemping av enkelte av vilkårene nevnt over. Det vanligste å søke lemping fra er leietiden. Det kan være på grunn av et nært forestående generasjonsskifte eller på grunn av søkerens livssituasjon.

Aktuelt lovverk

Se jordloven §§ 8 og 8a

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak.

Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.