Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Klima og energi

Klima og energi

Halden kommune har vedtatt en klima- og energiplan for å møte dagens miljøutfordninger

Faren for global oppvarming på grunn av økte utslipp av menneskeskapte klimagasser, er ansett
som vår tids største miljøutfordring. Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har økt betydelig siden førindustriell tid og har gitt en forsterket drivhuseffekt. De siste 100 årene har Klikk for stort bildeden globale middeltemperaturen økt med nesten 0,8 °C. FNs klimapanel (IPCC) regner det som meget sannsynlig at mesteparten av  temperaturøkningen siden midten av 1900-tallet skyldes menneskeskapte utslipp. 

Skal vi nå aktuelle utslippsmål på klimaområdet, vil det kreve en svært omfattende innsats i årene framover. Mye av dette arbeidet må initieres sentralt, men det er også helt nødvendig at det tas grep regionalt og lokalt. I denne sammenheng er Klima- og energi plan for Halden kommune utarbeidet.

Miljøutfordringene er både av lokal og global karakter og er i stor grad knyttet til produksjon og bruk av energi. I energisammenheng er det de lokale utslippene fra de fossile brenslene olje og gass, samt drivstoffene bensin og diesel som bidrar mest til utslipp av klimagasser. Imidlertid vil tiltak innenfor redusert elektrisitetsbruk også bidra til reduksjoner av de globale klimagassutslippene.

Kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser og til å legge om forbruket av energi. Klima- og energiplanen for Halden er utarbeidet som et lokalpolitisk styringsverktøy.

Formålet med klima og energiplanen

  • Kartlegge og framskrive forventet utslipp av klimagasser og energiforbruk fra Halden kommunes virksomhet og fra hele lokalsamfunnet Halden fram mot 2020.
  • Opprette en dialog med kommunale virksomheter og lokalsamfunnet (private husholdninger, industri, transport og annen næringsvirksomhet) om hvordan kommunen og lokalsamfunnet best kan møte utfordringene i forhold til reguderte klimautslipp og energiforbruk
  • Definere mål og prioriterte tiltak for klimagassutslipp og energiforbruk.
  • Beskrive konkrete tiltak for bedre klimaadferd og energieffektivisering.

 

Kommunedelplan for klima og energi