Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Offentlige avløpsanlegg

Offentlige avløpsanlegg

Halden kommune har 4 kommunale avløpsrenseanlegg.

Disse er:

  • Remmendalen avløpsrenseanlegg (42000 pe)
  • Prestebakke avløpsrenseanlegg (300 pe)
  • Kornsjø avløpsrenseanlegg (300 pe) 
  • Brekke avløpsrenseanlegg (15 pe)

Du kan lese mer om de ulike avløpsrenseanlegg under «Vannets vei».

De kommunale avløpsrenseanleggene har følgende funksjon:

  • samle inn alt avløpsvann, svartvann og gråvann ikke takvann og drensvann, og lede det til kommunalt avløpsrenseanlegg
  • dette gjelder for alle eiendommer i nærhet til kommunalt avløpsnett
  • redusere fosfor, BOF og KOF slik at krav i utslippstillatelse tilfredsstilles
  • sørge for at utslipp til resipient ikke bidrar til forverring i vannkvaliteten til resipienten

Overvann, takvann og drensvann skal ikke ledes til kommunalt avløpsrenseanlegg, men bør føres til terreng på egen eiendom eller ledes til nærmeste bekk, sjø i overvannsledning.