Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Vannforsyning

Vannforsyning

Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk.

Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel rensing/spyling av ledningsnettet. 

Kommunen kan gi restriksjoner for bruk av vann ved vannmangel. Hvis nødssituasjoner (katastrofer etc) gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kravene til kvalitet, vil forbrukere og næringsvirksomheter bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige/provisoriske vannforsyningen vil vare.

Halden kommune har tre kommunale vannbehandlingsanlegg, Lille Erte-, Prestebakke- og Kornsjø vannbehandlingsanlegg.

I områder uten kommunal vannforsyning må beboere, næringsliv osv. etablere egen ordning for vannforsyningen. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at det foreligger tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger.

Hvis du mener at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Halden kommunes vannkvalitet 2020 - analyserapporter:

Kriterier 

Samarbeidspartnere

Mattilsynet er statlig myndighet på drikkevannsområdet og fører tilsyn med at kommunen (vannverkseier) følger kravene i drikkevannsforskriften.