Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Folkehelse

Folkehelse

Hovedmålsettingen med folkehelsearbeid er å bidra til flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller.

​Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofiler for alle landets 429 kommuner. De skal hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen.

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn er temaet for folkehelseprofilen 2020. 

Folkehelseprofil 2020 for Halden kommune (PDF, 2 MB)

Folkehelserådgiveren har en sektorovergripende rolle.

Således er det flere lovverk som forplikter kommunen i forhold til forebyggende og helsefremmende arbeid. De viktigste lovene for kommunens folkehelsearbeid er folkehelseloven, plan og bygningsloven og lov om helsetjenester i kommunen som sier at helsetjenestene skal bidra i folkehelsearbeidet.

Hovedmålsettingen med folkehelsearbeid er å bidra til flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller.

Alle sektorer har ansvar for å bidra til en bedre folkehelse.

Eksempler på faktorer som påvirker dette er

  • utdanning
  • arbeid
  • bo- og nærmiljøer
  • ren luft
  • fravær av støy
  • gang- og sykkelstier
  • turstier og friluftsliv
  • fysisk aktivitet i skolen

Vi i Halden

I henhold til folkehelseloven er kommunens ansvar å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Kommunen skal bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Loven pålegger at kommunen sørger for at medvirkning skjer blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltakelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

Vi i Halden, kunnskapsgrunnlag for planlegging (PDF, 5 MB)

Halden kommune deltar i Velferdspiloten.

Utdrag fra bakgrunn og begrunnelse for piloten:

Fylkesplanen for Østfold legger opp til en forsterket innsats rundt de fire velferdspilarene bolig, arbeid, utdanning og helse. Mange av Østfolds folkehelseutfordringer må løses i partnerskap med regionale myndigheter og kommunene.

Avtalen har som mål at alle innbyggere får et helhetlig bolig- og tjenestetilbud i tråd med sine behov og at kommunene opplever at regionale myndigheter er samordnet i Østfold. 

Her kan du lese om Velferdspiloten (PDF, 2 MB)

Gun Kleve
folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 932 43 233