Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Eiermelding

Eiermelding

Denne eiermeldingen er et overordnet, tverrpolitisk styringsdokument for kommunale foretak og selskap som Halden Kommune eier alene eller sammen med andre, både offentlige og private. 

Eiermeldingen skal gi en

  • kortfattet beskrivelse av formålet med kommunalt eierskap,
  • beskrivelse av aktuelle organisasjonsformer,
  • avklaring av roller,
  • oppgaver og ansvar i forhold til kommunens selskaper,
  • samt gi en gjennomgang av de selskap som Halden Kommune er delaktig i.

Eiermeldingen skal synliggjøre de holdninger kommunen har som eier, være et fundament for en aktiv og prinsipiell eierskapspolitikk, gi retningslinjer for sammensetning av styrer, stille krav til hvordan styrearbeidet blir utført, og evaluere kommunens rolle som eier.

Eiermelding (PDF, 2 MB)