Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Framtidsrettet næringsstøtte

Framtidsrettet næringsstøtte

Halden kommune bevilger midler til næringsfondet for hvert år gjennom vedtatt budsjett. Fondet er et fritt disposisjonsfond. 

Retningslinjer for Halden kommunes næringsfond 

«Framtidsrettet næringsstøtte» 

Vedtatt i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø den 10. mars 2020 

Bakgrunn og forankring 

I budsjett for Halden kommune 2020 under punktet Framtidsrettet næringsstøtte står det: 
«Tjenestetilbudet i kommunen skal utvikles videre ved hjelp av tjenesteinnovasjon, ny teknologi og digitalisering. Dette innebærer at det etableres en generell tilskuddsordning rettet mot blant annet nyetableringer, næringsklynger og innovasjonsbaserte næringer som er lokalt forankret.» 

Formål 

Kommunens visjon er: Halden forberedt for omstilling 

 • Den primære bruken av næringsfondets midler skal være et bidrag til å gjennomføre et av samfunnsplanens hovedmål: 
 • Omstilling og innovative løsninger som gir økt sysselsetting og etableringsattraktivitet. 

Kunngjøring av ordningen 

Støtteordningen og søknadsfrist blir lagt ut på Halden kommunes hjemmesider, samt på Regionalforvaltning.no  På regionalforvaltninge kan søkere opprette egen profil som også kan brukes til andre søknader. 

Søknadsfrister: 1.februar og 15.august
 

Hvem kan søke 

 • Søkere må ha et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. 
 • Søkere må være lokalt forankret. 
 • Både mindre og nyetablerte bedrifter som ønsker å utvikle nye innovasjonsbaserte produkter og tjenester. 

Hva kan man søke støtte til 

 • Hovedhensikten er å gi støtte til oppstart av prosjekter, slik at det kan søkes bredere finansiering fra regionale, statlige og internasjonale (EU program) ordninger. 
 • Utvikling av produkter og tjenester ved hjelp av ny teknologi, digitalisering som kan gi mer klimavennlige løsninger. 
 • Konkrete utviklingsprosjekter der kommunen kan være samarbeidspartner.
 • Midler til samarbeidstiltak mellom bedrifter som øker verdiskaping gjennom synergier og vekst. 
 • Utvikling som bidrar til nye arbeidsplasser og omstilling. 

Hva prioriteres 

Det legges vekt på om midlene fra næringsfondet utløser ekstern finansiering.

Aktiviteter som bidrar til å gjennomføre Nærings- og sysselsettingsplanens strategier og tiltak med fokus på tjenesteinnovasjon, ny teknologi, digitalisering, som gjør Halden til en smart by. 

Aktiviteter og tiltak som ikke eksplisitt er tatt med i Nærings- og sysselsettingsplanen, dersom dette er i tråd med Nærings- og sysselsettingsplanens og samfunnsplanens form. 

Hva kan man ikke søke støtte til 

 • Ordinær drift og generelle driftsoppgaver. 
 • Investering i aksjer, økning av egenkapital, betaling av renter, avdrag og refinansiering. 

Generelle krav til søknaden 

 • Det kan kun søkes 2 ganger pr år, innen 1. februar og innen 15. august. 
 • Det er vedtatt at søknadsfristen i 2020 er 1. juni. Fra og med 2021 er søknadsfristen 1. februar og 15. august 
 • Det skal leveres en søknad med beskrivelse av bakgrunn, hva man ønsker å oppnå, samarbeidspartnere, framdriftsplan og hvordan tiltaket bidrar til å nå formålet med denne ordningen. 
 • Det skal legges ved budsjett og finansieringsplan 
 • Tiltak kan som hovedregel støttes med inntil 50% av totale kostnader 
 • Søker kan legge inn medgått egentid i hht fylkeskommunens regulativ for egenkostnad, (maksimalt 30 %) 
 • Et prosjekt kan maksimalt få støtte i tre år, og det må søkes årlig 
 • Hvis utstyr som har fått støtte fra næringsfondet selges videre før det har gått fire år fra utbetaling, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt 
 • Midler som ikke blir brukt i hht søknaden kan kreves tilbakebetalt 
 • Midlene kan ikke benyttes i strid med nasjonale og internasjonale lover og regler 
 • Tildeling av tilskudd skal ikke være konkurransevridende og må gå innunder definisjonen «bagatellmessig støtte» i hht EØS reglene. Pr dags dato gjelder en maks sum på 200.000 Euro over tre år 

Regnskap og rapportering 

Det skal leveres godkjent (av revisor / regnskapsfører) prosjekt regnskap innen 1. mars påfølgende år. Årlig rapport om prosjektet leveres samtidig med regnskap. 

Hvem behandler søknaden 

 • Ved forberedelse av søknad kan det søkes samarbeid med Halden næringsutvikling. 
 • Kommunedirektøren behandler innkomne søknader. Behandlingen foregår i samsvar med forvaltnings- og offentlighetsloven. 
 • Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø (HTEK) behandler søknader og tildeler tilskudd innen fastsatt ramme.

Søknad sendes til postmottak@halden.kommune.no og merkes med Jens-Petter Berget