Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Hvorfor klima- og energiplanlegging?

Hvorfor klima- og energiplanlegging?

Utslippene av klimagasser har aldri vært høyere. FNs klimapanel (IPCC) har konkludert med at det er ekstremt sannsynlig at menneskelig aktivitet er hovedårsaken til temperaturøkningen vi har sett i siste halvdel av 1900-tallet.

Andre endringer i klimasystemet er ifølge FNs klimapanel:

  • Endrede nedbørsmønstre
  • Smeltende snø og is som påvirker vannkvalitet og vanntilgang
  • Permafrost som tiner
  • Havet som har blitt varmere og surere samtidig som havnivået stiger
  • Flere episoder med ekstremvær

Endringene i klimaet påvirker økosystem, økonomi og helse, og i tiårene som kommer vil konsekvensene trolig bli stadig større. I Norge er det allerede observert flere endringer i naturen som skyldes klimaendringer.

Lov om klimamål trådte i kraft 1.1.2018. Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstillingen til et lavutslippssamfunn i 2050. Dersom vi skal klare denne omstillingen i Norge, må kommunene ta sin del av ansvaret. Gjennom arbeidet med kommunedelplan for klima og energi skal Halden kommune utforme lokale løsninger for å oppfylle Norges forpliktelser i Parisavtalen, som går ut på å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader i perioden 1850-2100, samt nasjonale og regionale mål. Planen skal også, så langt det er mulig, dokumentere effekten av strategier og tiltak.