Rullering av kommuneplanens arealdel 2021-2050

Rullering av kommuneplanens arealdel 2021-2050

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 ble forslag til ny arealdel i kommuneplanen lagt ut til høring og offentlig ettersyn fra 12. april – 3. juni 2021.

 

Halden kommune - forslag til kommuneplan 2021-2050 – Høring og offentlig ettersyn

Arbeidets faser er beskrevet under, i kronologisk rekkefølge fra oppstart nederst, og vedtatt plan øverst (ikke vedtatt). Klikk på plusstegn for å lese mer. For å lese innspillene som har kommet til utkastet til arealplan, klikk på "innspill til utkastet av arealplanen".

Formannskapet behandlet forslaget 25. mars 2021 og fattet følgende vedtak:

  1. Utkast til kommuneplan for Halden, arealdelen 2021 – 2033, legges ut på høring og offentlig ettersyn fram til og med 3.juni 2021 med følgende endring: Feltnavn i plankart – B15, områdenavn Sauøya, arealformål – boligbebyggelse, tas ut av planen.
  2. Når ny kommuneplanens arealdel er vedtatt, igangsettes i tråd med planstrategien en evaluering av sentrumsplanen. Sentrumsplanen evalueres i forhold til planens målsettinger og intensjoner og i forhold til målene og føringene i kommuneplanens samfunnsdel. Evalueringen legges fram til politisk behandling

Det er laget et eget fortellingskart, en kortfattet presentasjon av planen, som kan benyttes i høringsperioden. Dette finner du her:

Kort presentasjon av arealdelen (fortellingskart)

Utfyllende kommentarer:

Utlagt forslag til kommuneplan er justert i henhold til formannskapets vedtak av 25. mars 2021 (PDF, 467 kB)

Høringsdokumenter:


I tillegg er det en rekke delutredninger og rapporter.

I høringsperioden vil det bli arrangert webinarer, aktiviteter og møter.

Eventuelle merknader til planen bes sendt kommunen elektronisk til kommuneplan@halden.kommune.no, merk med «innspill arealplan»

Høringsfristen var 3. juni 2021.


Kontakt ved spørsmål:

Espen Sørås og Anneli Nesbakken, avdeling for samfunnsutvikling 
E-post: kommuneplan@halden.kommune.no
 

Espen Bentsen Sørås
Spesialrådgiver
E-post
Mobil 932 43 241
Anneli Nesbakken
E-post
Telefon 69 17 46 14
Mobil 984 13 621