Delutredninger og rapporter

Delutredninger og rapporter

I planarbeidet utredes flere deltema. Disse utredningene legges til grunn for innholdet i selve planen. Under finner du delutredninger som legges til grunn for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Sikkerhet og risiko langs bekkedrag Halden (PDF, 36 MB)

Notat om LNF - kart og bestemmelser rev 14.10.2020. Inkludert kartvedlegg (PDF, 17 MB)

Boligutbygging i kommuneplanens arealdel (PDF, 3 MB)

Fortettingsstrategier og kulturhistoriske verdier Halden Del 1 og 2. Oppdatert 18.02.2019 (PDF, 4 MB)

Arealregnskap 21 august 2018 samlet dokument (PDF, 10 MB)

Status arealer pr august 2018 (PDF, 553 kB)

1902 Mobility Analytics Halden (PDF, 2 MB)

1902 Mobility Analytics rapport Halden kommune (PDF, 6 MB)

Delrapport masseuttak og deponier 16.03.2021 (PDF, 5 MB)

Delrapport reguleringsplaner. Kommuneplanens arealdel 2021-2033 (PDF, 488 kB)

Vurdering av utbyggingspotensial Halden sentrum/Nordsiden

KU - Ikke medtatte Enkeltområder - 15.03.2021, rev 26.03.21 (PDF, 16 MB)

Mindre kartjusteringer i kommuneplanen inkludert forenklet KU (PDF, 3 MB)

Hensynssoner i kommuneplanens arealdel. Underlag til høringsdokument FO 25.03.2021_ (PDF, 5 MB)

Delrapport Sponvika_ 20022019 (PDF, 2 MB)

Ubebygde eiendommer regulert til boligformål. 18.03.2020 (PDF, 2 MB)

Infrastruktur i kommuneplanen (PDF, 671 kB)

Notat - Om RPR-vernede vassdrag i kommuneplanen 10.09.20 (PDF, 196 kB)

Utdrag om arealføringer fra kommuneplanens samfunnsdel.  (PDF, 158 kB)

Kulturhistoriske_landskap_Oestfold_2 (1) (PDF, 39 MB)