Innspill arealdel 2019 - 2031

Innspill arealdel 2019 - 2031

Her finner du innspill til kommuneplanens arealdel som har kommet inn i oppstartsfasen og i løpet av planarbeidet fram 25.03.2021

På denne siden er det både innspill om arealendringer, og innspill fra overordnet myndighet og andre.

Innspill innsendt etter frist som er vurdert av politisk styringsgruppe

Politisk styringsgruppe vedtok i sak 18/2019 den 5. februar 2019 at Innspill innkommet etter 20/11 2018 tas ikke med i det videre arbeidet. Siden arbeid og økt sysselsetting er et hovedmål for planarbeidet, har politisk styringsgruppe likevel valgt å behandle innspill om nye næringsområder innkommet helt fram til planforslaget ble vedtatt lagt ut til høring 25.03.2021.

Disse arealinnspillene innkommet etter frist er vurdert av politisk styringsgruppe:

Innspill som vurderes videre

Etter behandling i politisk styringsgruppe for kommuneplanens arealdel vurderes følgende innspill videre til konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

Innspill ved oppstart av planarbeidet

Her kan du se innspillene som er kommet inn til kommuneplanens arealdel.

Det har kommet noen innspill etter fristen, og kommunen har bedt om flere innspill til massedeponi og masseuttak. 

Kartet (Innspill 131218) under viser hvor i kommunen det har kommet innspill om arealbruksendringer. Tallene i kartet viser til innspillnummer (journalpostnummer).

Innspill_131218 (PDF, 4 MB)

Innspill innsendt etter frist, ikke behandlet

Politisk styringsgruppe for kommuneplanens arealdel vedtok enstemmig i sak 18/2019 den 5. februar 2019 at Innspill innkommet etter 20/11 2018 tas ikke med i det videre arbeidet.

Espen Bentsen Sørås
Spesialrådgiver
E-post
Mobil 932 43 241
Anneli Nesbakken
E-post
Telefon 69 17 46 14
Mobil 984 13 621