Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Overordnet ROS-analyse

Overordnet ROS-analyse

Rambøll Norge AS har på oppdrag for Halden kommune utarbeidet forslag til kommuneplan for perioden 2011 til 2023. Risiko- og sårbarhetsanalysen kommer som et vedlegg til arealdelen og er utarbeidet på grunnlag av behovet for å kartlegge risiko og sårbarhet i Halden på et overordnet nivå og for å oppfylle lovkravet i Plan- og bygningsloven.

KPA_ROS-analyse (PDF, 473 kB)

Halden kommune har gjennomført en grundig intern prosess for å utarbeide en helhetlig risikoanalyse for kommunen i henhold til krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse  (PDF, 2 MB)