Rullering av kommuneplanens arealdel 2019-2031

Rullering av kommuneplanens arealdel 2019-2031

Formannskapet i Halden kommune vedtok 7.juni i PS 2018/58  å starte opp arbeidet med rullering av arealdelen av kommuneplan for Halden. Ny arealdel skal erstatte gjeldende arealdel fra 2011.

Planprogram

Forslag til planprogram ble lagt ut til høring 12. juni 2018. Til høringsfristen 31. august kom det inn 91 innspill. 27 innspill omhandlet planprogrammet. På bakgrunn av innspillene ble justert planprogram behandlet i Formannskapet 25. oktober (PS 85/2018)   og i Kommunestyret 1. november 2018 (PS 113/2018).

Politisk behandling i formannskapet og kommunestyret kan leses her: 

(Saksprotokoll Formannskapet)

(Saksprotokoll Kommunestyret)

Vedtatt planprogram kan du lese når du går inn på lenkene over.

 

Veien videre

Etter vedtak av planprogrammet fortsetter arbeidet med selve arealdelen på bakgrunn av innspill til planprogrammet. Denne framdriften er vedtatt i planprogrammet:

  • Fastsettelse av planprogram september 2018
  • Høring av forslag til plan vår 2019
  • Vedtak av rullert plan høst 2019


Etter vedtak i kommunestyret i april 2019 er fremdriftsplanen over endret. Les mer her.

Oppstart av planarbeidet

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 12. juni 2018. Her kan du se det foreslåtte planprogrammet, politisk behandling av oppstart av planarbeid, og kunngjøring:

Høringsdokument. Forslag til planprogram kommuneplanens arealdel Halden kommune 2019-2031 (PDF, 3 MB)

Formannskapet 07.06.2018. PS 2018_58 Varsel om oppstart av planarbeid - rullering av kommuneplanens arealdel (PDF, 83 kB)

Kommunestyret 21.06.2018 (PDF, 70 kB)

Kunngjøring av oppstart planarbeid

Kommuneplanens arealdel, oppstart av planarbeid og høring av planprogram

​Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11.12 og 11.13 og forskrift om konsekvensutredninger varsles oppstart av kommuneplanens arealdel og høring av forslag til planprogram.

​Formannskapet i Halden kommune har i PS 2018/58 vedtatt å starte opp arbeidet med rullering av arealdelen av kommuneplan for Halden. Ny arealdel skal erstatte gjeldende arealdel fra 2011.

Offentlig høring av planprogram

Første steg i arbeidet er utarbeiding av planprogram. Planprogrammet er en «plan for planen» og fungerer som en disposisjon for planarbeidet. Det er en oppskrift som bestemmer hvordan planarbeidet skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres.

Forslaget til planprogram er lagt ut til offentlig høring. Det er lagt ut på Halden bibliotek og på kommunens servicesenter i Storgata 8.

Innspill

Vi håper så mange som mulig vil gi innspill. Vi ber om innspill både til planprogrammet og til innhold i ferdig plan, særlig til

  • organisering av arbeidet
  • tema som skal utredes og drøftes i planarbeidet.

Konkrete forslag til endret arealbruk. Innspill må inneholde tydelig kartavgrensing og beskrivelse av ny bruk av området.

Frist for innspill er 31. august 2018.

Skriftlige innspill merkes med «Innspill til kommuneplanens arealdel» og kan sendes på flere måter:

Epost til postmottak@halden.kommune.no eller

Post til Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden.

Det vil bli holdt informasjonsmøter og åpne kontordager på Halden storsenter i høringsperioden, som blir varslet i Halden Arbeiderblad og på kommunens nettside.

Veien videre

Etter vedtak av planprogrammet fortsetter arbeidet med selve arealdelen på bakgrunn av innspill til planprogrammet. Denne framdriften er foreslått:

  • Fastsettelse av planprogram september 2018
  • Høring av planen vår 2019
  • Vedtak av rullert plan høst 2019

Når forslaget til arealdel er klart, vil det bli varslet og lagt ut på høring på samme måte som planprogrammet.

For spørsmål kontakt Avdeling for samfunnsutvikling, tlf 69 17 45 00.

Arealdelen bygger på kommuneplanens samfunnsdel. Forslag til samfunnsdel er nå ute på høring. 

Les her for mer informasjon om samfunnsdelen.


Kontakt ved spørsmål:

Espen Sørås og Anneli Nesbakken, avdeling for samfunnsutvikling 
Epost: kommuneplan@halden.kommune.no
Telefon: 69 17 45 00