Delutredninger og rapporter

Delutredninger og rapporter

I planarbeidet utredes flere deltema. Disse utredningene legges til grunn for innholdet i selve planen. Under finner du delutredninger som legges til grunn for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Sikkerhet og risiko langs bekkedrag Halden (PDF, 36 MB)

Notat om LNF - kart og bestemmelser rev 14.10.2020. Inkludert kartvedlegg (PDF, 17 MB)

Boligutbygging i kommuneplanens arealdel (PDF, 3 MB)

Fortettingsstrategier og kulturhistoriske verdier Halden Del 1 og 2. Oppdatert 18.02.2019 (PDF, 4 MB)

Arealregnskap 21 august 2018 samlet dokument (PDF, 10 MB)

Forslag til mindre kartjusteringer, kommuneplanens arealdel Halden (PDF, 2 MB)

Status arealer pr august 2018 (PDF, 553 kB)

1902 Mobility Analytics Halden (PDF, 2 MB)

1902 Mobility Analytics rapport Halden kommune (PDF, 6 MB)

Delrapport_Masser_20022019 (PDF, 8 MB)