Innspill arealdel 2019 - 2031

Innspill arealdel 2019 - 2031

Etter behandling i politisk styringsgruppe for kommuneplanens arealdel vurderes følgende innspill videre til konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

Innspill som vurderes videre

Innspill til kommuneplanens arealdel som skal vurderes videre (XLSX, 18 kB)

Innspill som vurderes videre - kart (JPG, 2 MB)

Vurdering av innspill jf arealføringer i kommuneplanens samfunnsdel (XLSX, 62 kB)

Vurdering av innspill jf arealføringer i kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 308 kB)

Alle arealinnspill

Her kan du se innspillene som er kommet inn til kommuneplanens arealdel.

Det har kommet noen innspill etter fristen, og kommunen har bedt om flere innspill til massedeponi og masseuttak. 

Kartet (Innspill 131218) under viser hvor i kommunen det har kommet innspill om arealbruksendringer. Tallene i kartet viser til innspillnummer (journalpostnummer).

Innspill_131218 (PDF, 4 MB)

Espen Bentsen Sørås
Spesialrådgiver
E-post
Mobil 932 43 241
Anneli Nesbakken
E-post
Telefon 69 17 46 14
Mobil 984 13 621