Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Rullering av kommuneplanens arealdel 2021-2050

Rullering av kommuneplanens arealdel 2021-2050

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til ny arealdel i kommuneplanen ut til høring og offentlig ettersyn fra 12. april – 3. juni 2021.

 

Halden kommune - forslag til kommuneplan 2021-2050 – Høring og offentlig ettersyn

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til ny kommuneplan ut til offentlig ettersyn fra 12. april – 3. juni 2021.

Formannskapet behandlet forslaget 25. mars 2021 og fattet følgende vedtak:

  1. Utkast til kommuneplan for Halden, arealdelen 2021 – 2033, legges ut på høring og offentlig ettersyn fram til og med 3.juni 2021 med følgende endring: Feltnavn i plankart – B15, områdenavn Sauøya, arealformål – boligbebyggelse, tas ut av planen.
  2. Når ny kommuneplanens arealdel er vedtatt, igangsettes i tråd med planstrategien en evaluering av sentrumsplanen. Sentrumsplanen evalueres i forhold til planens målsettinger og intensjoner og i forhold til målene og føringene i kommuneplanens samfunnsdel. Evalueringen legges fram til politisk behandling

Planens dokumenter kan leses på kommunens hjemmesider: Rullering av kommuneplanens arealdel 2021-2033 - Halden kommune

Papirversjoner av dokumenter er lagt ut i rådhusets servicesenter og Halden bibliotek. Plankart er også hengt opp der.

Det er laget et eget fortellingskart, en kortfattet presentasjon av planen, som kan benyttes i høringsperioden. Dette finner du her:

Kort presentasjon av arealdelen (fortellingskart)

Utfyllende kommentarer:

Utlagt forslag til kommuneplan er justert i henhold til formannskapets vedtak av 25. mars 2021 (PDF, 467 kB)

Høringsdokumenter:


I tillegg er det en rekke delutredninger og rapporter.

I høringsperioden vil det bli arrangert webinarer, aktiviteter og møter.

Eventuelle merknader til planen bes sendt kommunen elektronisk til kommuneplan@halden.kommune.no, merk med «innspill arealplan»

Eller som ordinær post. Til Halden kommune, postboks 150 1751 Halden.

Høringsfristen 3. juni 2021

Eventuelle spørsmål til høringsdokumentene kan rettes til kontaktpersonene.

Kontaktpersoner:

Espen Sørås tlf 932 43 241
espen.soras@halden.kommune.no

Anneli Nesbakken anneli.nesbakken@halden.kommune.no

Arbeidets faser er beskrevet under, i kronologisk rekkefølge fra oppstart nederst, og vedtatt plan øverst(ikke vedtatt). Klikk på boksene for å lese mer. 

Arealdel


Kontakt ved spørsmål:

Espen Sørås og Anneli Nesbakken, avdeling for samfunnsutvikling 
E-post: kommuneplan@halden.kommune.no