Mer om samfunnsplanen

Mer om samfunnsplanen

Her finner du tidligere informasjon og dokumenter.  Et tilbakeblikk på hvordan arbeidet med samfunnsdelen har utviklet seg fra 2017.

Styringsgruppe

Politisk styringsgruppe for arbeidet er:

  1. I forbindelse med kommunens planprogram for kommuneplanens samfunnsdel opprettes det en styringsgruppe bestående av fem medlemmer fra formannskapet, tre fra posisjonen og to fra opposisjonen.
  2. Som leder av styringsgruppen velges Per Egil Evensen (FrP).
  3. Administrasjonen utarbeider forslag til mandat som behandles i neste formannskapsmøte.

Styringsgruppens sammensetning:

Faste representanter:

Faste representanter:
. . .
Per Egil Evensen, FrP Øivind Holt, MDG (leder)​ Arve Sigmundstad, AP ​
Anne-Kari Holm, SP​
​Fredrik Holm, H ​

 

Vararepresentanter 

Vararepresentanter:
. . .
Geir Helge Sandsmark,V​ Vibeke Julsrud, MDG ​ ​Kirsti Brekke Myrli, AP ​
​Elin Lexander, H Dagfinn Stærk, KrF Elisabeth Giske, AP
Gerd-Berit Odberg, KrF ​Stein Cato Røsnæs, AP

Mandat Styringsgruppa for kommuneplanens samfunnsdel:


Oppnevnt styringsgruppe for planprogrammet styrer arbeidet med utarbeidelse av planforslaget.
Arbeidet med prinsippavklaringer som er gjennomgått av styringsgruppen igangsettes snarest evt. avklares med formannskapet før de iverksettes. Styringsgruppa orienterer formannskapet om fremdrift i arbeidet fortløpende.


Styringsgruppa skal:

  • Legge strategiske føringer og anbefale retninger i arbeidet med samfunnsdelen i henhold til planprogrammet.
  • Legge frem forslag til kommuneplanens samfunnsdel for formannskapet.
  • Lede og delta i medvirkningsprosessene rundt utarbeidelse og høring av planforslaget.
  • Styringsgruppas arbeid er ferdig ved fremleggelse av Planutvalgets (formannskapets) planforslag til behandling i kommunestyret.
  • Styringsgruppen konstituerer seg ved første sammenkomst.

Innkallinger

Innkalling til møte 28 mars 2017 (PDF, 23 kB)

Innkalling til møte 16.8.17 (PDF, 81 kB)

Innkalling til møte 12 januar 2017 (PDF, 216 kB)

Innkalling til møte 1. februar 2017 (DOCX, 23 MB)

Innkalling 24 august 2017 (DOCX, 20 kB)

Referat

Styringsgruppa møtereferat 2016 - 21 desember (PDF, 212 kB)

Styringsgruppa møtereferat 2017 - 12. januar (PDF, 224 kB)

Dokumenter

Nasjonale forventninger 2015 - 2019 (PDF, 3 MB)

møte vedr. samfunnsplanen 24.08.17 (PPT, 2 MB)

Orientering rundt fremdriften av kommuneplanens samfunnsdel (DOCX, 22 kB)

Parisavtalen (DOCX, 29 kB)