Økonomiplan

Økonomiplan

Kommunestyret vedtar hvert år en ny økonomiplan som skal gjelde for de fire neste budsjettårene.  Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 

Økonomiplan 2022-2025

Økonomiplanen blir først behandlet i formannskapet. Etter denne behandlingen skal økonomiplanen legges ut for offentlig ettersyn i 14 dager før den behandles i kommunestyret. Det er kommunestyret som fatter endelig beslutning 17.06.21.

Vedtatt økonomiplan finner du her:

Økonomiplan 2022-2025 

 

Nedenfor finner dere forslagene som ble behandlet i Formannskapet 03.06.21.

Forslagene til økonomiplan oversendes til behandling i kommunestyret 17.06.21.

Digital versjon økonomiplan for Halden 2022-2025 Kommunedirektørens innstilling

Økonomiplan for Halden 2022-2025 Kommunedirektørens innstilling (PDF, 4 MB)

Økonomiplan for Halden 2022-2025 Forslag fra Ap, SV, SP, MDG, V (PDF, 430 kB)

Økonomiplan for Halden 2022-2025 Forslag fra H (PDF, 3 MB)

Økonomiplan for Halden 2022-2025 Forslag fra KrF (PDF, 260 kB)

Økonomiplan for Halden 2022-2025 Forslag fra PP (PDF, 337 kB)

Økonomiplan for Halden 2022-2025 Forslag fra R (PDF, 241 kB)

 

Økonomiplan 2020 - 2023

Økonomiplanen blir først behandlet i formannskapet – vanligvis i begynnelsen av juni. Formannskapets vedtak legges ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager før det så blir fattet endelig vedtak i kommunestyret.

Vedtatt økonomiplan finner du her:

Økonomiplan 2020-2023

Formannskapet behandlet forslag til økonomiplan for 2020-2023 i møte 6. juni 2019.  Det ble presentert 6 ulike forslag som du kan se nedenfor.  Forslaget fra samarbeidspartiene (H, SP, KrF og V) ble vedtatt som "innstilling" (anbefaling) til kommunestyret.  Endelig vedtak om økonomiplan for de neste 4 årene kommer i kommunestyrets møte 20. juni.  Planen legges nå ut her for offentlig gjennomsyn:

Innstillingen til kommunestyret: Økonomiplan 2020-2023 Forslag fra H, SP, KrF og V (PDF, 3 MB)

De andre forslagene:

Rådmannens innstilling til økonomiplan for 2020-2023 ble presentert i mai 2019.

Økonomiplan 2019 - 2022

Økonomiplan 2019 – 2022 består av to dokumenter som begge ble vedtatt i kommunestyrets møte 21. juni 2018, sak PS 2018/67. Dette er de to dokumentene som utgjør Halden kommunes økonomiplan:

Økonomiplan2019-2022 RådmannensInnstilling (PDF, 3 MB)

Økonomiplan 2019-2022 - tilleggsdel (PDF, 6 MB)

Andre forslag

Flere politiske partier fremmet egne forslag til økonomiplan våren 2018. Her kan du se alle forslagene:

Økonomiplan2019-2022 Tilleggsforslag H-SP-KrF-V (PDF, 6 MB)

Økonomiplan2019-2022 Tilleggsforslag PP-FrP (PDF, 3 MB)

Økonomiplan2019-2022 Tilleggsforslag MDG (PDF, 3 MB)

Økonomiplan2019-2022 Tilleggsforslag AP-SV.docx (PDF, 800 kB)

Økonomiplan2019-2022 Tilleggsforslag R (PDF, 5 MB)