Salg og skjenkebevilling

Salg og skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Utsalgssteder og bevertningssteder må ha salgs- og skjenkebevillinger.

Lever omsetningsoppgave for alkohol    Søk salgsbevilling for alkohol

Søk serverings- og/eller skjenkebevilling    Søk skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende

Utsalgssteder og bevertningssteder må ha salgs- og skjenkebevillinger og vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk

Det må også foreligge en serveringsbevilling.

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene.

 • Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling.
 • Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.
 • Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må søke om å få bevilling for en ny periode.
 • Søknaden behandles politisk i utvalg for helse og omsorg og i formannskapet i kommunen. 
 • Søknaden er elektronisk.

 

I følge bevillingsreglementet pkt.5.2.1 kreves følgende dokumentasjon vedlagt søknaden om fornyet bevilling:

 • Dokumentasjon av eierforholdene i bedriften
 • Tilfredsstillende skatteattest og bekreftelse på at andre plikter etter skattebetalingslov, ligningslov, folketrygdlov, regnskapslov og aksjelov for bevillingssøkeren (driftsselskap) og andre juridiske personer nevnt i alkohollovens § 1-7b og 1-7c er overholdt. Bevillingsmyndigheten kan med hjemmel i overnevnte paragraf kreve fremlagt finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett før søknaden avgjøres.
 • Firmaattest fra alle selskaper som er involvert i driften av virksomheten i henhold til alkohollovens § 1-7b.
 • Bekreftet kopi av styrers og stedfortreders bevis på bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven.

Etablerer- og kunnskapsprøvene

Alle styrere og stedfortredere i virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling må bestå en kunnskapsprøve i alkoholloven. Det gjelder også kontrollører som skal utføre salgs- og skjenkekontroll. Daglig leder for serveringssted må ha bestått etablererprøven.

Kunnskapsprøve for skjenkebevilling

Skal du drive et skjenkested må styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling. Styrer og stedfortreder må ha fylt 20 år.

Bestått prøve for skjenkebevilling skal dokumentere at styrer og stedfortreder har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkoholloven kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt alkoholforskriften kapittel 1,2,4,5,6,9,10,11 og 14. Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Kunnskapsprøve for salgsbevilling

Skal du drive et salgssted må styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven for salgsbevilling. Styrer og stedfortreder må ha fylt 20 år.

Bestått prøve for skjenkebevilling skal dokumentere at styrer og stedfortreder har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkoholloven kapittel 1, 3, 7, 8 og 9, og alkoholforskriften kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Etablererprøve

Skal du drive et serveringssted må daglig leder ha bestått etablererprøven. Daglig leder må være myndig.

Etablererprøven skal være en flervalgsprøve som prøver kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Prøven skal være basert på det materiale som er gitt i læreboken: «Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet», utarbeidet for Nærings- og handelsdepartementet av Veiledningsinstituttet i Nord-Norge.

Hvor tar du prøvene?

Du kan ta prøvene ved AOF i Sarpsborg. De holder til i St. Mariesgt 47, 1706 Sarpsborg.
Ta kontakt med AOF på telefon 69 13 04 10 for å avtale tid for prøve.

Du må vise gyldig legitimasjon når du skal ta prøven.

Hva koster prøvene?

En prøve koster 400,- i kontant betaling. Du kan også betale via Vipps, det koster da 410,-.

Hvordan foregår prøvene?

Du tar prøvene elektronisk i AOF sine lokaler.

Etablererprøven:

Den er en flervalgsprøve som besvares innenfor en tidsramme på 1 time og 30 minutter. Prøven består av 50 spørsmål og er bestått når 40 spørsmål er besvart korrekt.

Du må ta prøven på norsk. Du kan ikke bruke tolk under avleggelse av prøven. Lovverk/lovsamling er tillatt.

Kunnskapsprøvene:

Det er en flervalgsprøve som besvares innenfor en tidsramme på 60 minutter. Prøven består av 30 spørsmål og er bestått når 24 spørsmål er besvart korrekt.

Du må ta prøven på norsk. Du kan ikke bruke tolk under avleggelse av prøven men du kan benytte ordbok.

Hvordan forbereder du deg til prøven?

Du kan bestille læremateriell på www.vinn.no.

Hvor lang tid tar det før du får svar?

Du vil få muntlig svar om du har bestått prøven eller ikke etter at du har tatt prøven. Har du bestått prøven vil du få tilsendt dokumentasjon fra Halden kommune på dette.

Dersom du ikke består prøven, vil du kunne melde deg opp til ny prøve.