Nærings- og sysselsettingsplan

Nærings- og sysselsettingsplan

Nærings- og sysselsettingsplan for Halden er vedtatt som en temaplan med varighet 2021 – 2025.

Visjonen i Nærings- og sysselsettingsplanen skal være et bilde av den fremtiden Halden kommune søker å skape. Det er en kort formulering som gir et inspirerende bilde av fremtiden. Visjonen er i tråd med Halden kommunes samfunnsplan, og bygger på FNs bærekraftsmål nummer 17.

Halden Kommune skal være Norges mest innovative kommune.

Det overordnede målet til Halden kommunes nærings- og sysselsettingsplan er å skape forutsetninger for:

Minst 500 nye arbeidsplasser i 2025 og sysselsettingsgrad på 70% i aldersgruppen 20 – 66 år.

Langsiktig mål

For å oppnå det langsiktige målet, har fem delmål med strategier blitt formulert.

Mål 1: Hele arbeidsstyrken i arbeid

Mål 2: Flere bedrifter og ansatte ønsker å etablere seg i Halden

Mål 3: Det skal være attraktivt og forutsigbart å drive næringsvirksomhet i Halden, og eksisterende bedrifter finner rom for vekst og utvikling

Mål 4: Kommunen; forsknings- og utviklingsmiljøene og næringsliv skal stimuleres til nyskaping, innovasjon og entreprenørskap. Samarbeid om slike prosjekter skal være sentralt

Mål 5: Næringslivet og offentlig sektor skal ha tilgang på relevant kompetanse for morgendagens utfordringer

OBS! Planen er ikke universelt utformet og kan skape utfordringer for deg som bruker et hjelpemiddel for å lese den. Vi arbeider for å gjøre alle våre dokumenter tilgjengelig for alle, og de vil da bli skiftet ut etter hvert som de er ferdige.

Nærings- og sysselsettingsplan  (PDF, 881 kB)

Jens-Petter Berget
E-post
Telefon 40 22 14 54
Gina Finsrud
Prosjektleder og rådgiver
E-post
Telefon 97 74 29 40