Om Kommuneplan

Om Kommuneplan

Kommuneplanen er en 12-års plan som består av to hoveddeler – samfunnsdelen og arealdelen. 

Det lange tidsperspektivet tilsier at planen må være tilstrekkelig fleksibel til å kunne innpasse nye behov og muligheter som kan oppstå i løpet av perioden.

OBS! Dokumentene er ikke universelt utformet og kan skape utfordringer for deg som bruker et hjelpemiddel for å lese de. 

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som helhet, og inneholder en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.

Vedtatt samfunnsdel gjelder for perioden 2018-2050. Her kan du lese samfunnsdelen av kommuneplanen:

Arealdelen

Arealdelen er et verktøy for å gjennomføre samfunnsdelen og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen og arealbruken. Plankartet angir bruk og vern av arealene, og viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.

Arealdelen er juridisk bindende for framtidig arealbruk og består av:

  • arealkart
  • planbestemmelser
  • planbeskrivelse med konsekvensutredning

Vedtatt arealdel gjelder for perioden 2011-2023. Her kan du lese arealdelen av kommuneplanen:

Ny kommuneplan

I 2018 ble ny samfunnsdel vedtatt, mens arbeidet med å lage ny arealdel fortsetter. Planprogram for ny arealdel ble vedtatt i november 2018.

Her kan du lese mer om arbeidet med ny arealdel.

Espen Bentsen Sørås
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 93 24 32 41
Anneli Nesbakken
E-post
Telefon 98 41 36 21