Salg og skjenkebevilling

Salg og skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Utsalgssteder og bevertningssteder må ha salgs- og skjenkebevillinger.

Lever omsetningsoppgave for alkohol    Søk salgsbevilling for alkohol

Søk serverings- og/eller skjenkebevilling    Søk skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende

Utsalgssteder og bevertningssteder må ha salgs- og skjenkebevillinger og vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk

Det må også foreligge en serveringsbevilling.

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene.

 • Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling.
 • Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.
 • Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må søke om å få bevilling for en ny periode.
 • Søknaden behandles politisk i utvalg for helse og omsorg og i formannskapet i kommunen. 
 • Søknaden er elektronisk.

Søknadsfrist enkeltanledning

 • Det må søkes minimum 14 dager før arrangementet/selskapet. 

I følge bevillingsreglementet pkt.5.2.1 kreves følgende dokumentasjon vedlagt søknaden om fornyet bevilling:

 • Dokumentasjon av eierforholdene i bedriften
 • Tilfredsstillende skatteattest og bekreftelse på at andre plikter etter skattebetalingslov, ligningslov, folketrygdlov, regnskapslov og aksjelov for bevillingssøkeren (driftsselskap) og andre juridiske personer nevnt i alkohollovens § 1-7b og 1-7c er overholdt. Bevillingsmyndigheten kan med hjemmel i overnevnte paragraf kreve fremlagt finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett før søknaden avgjøres.
 • Firmaattest fra alle selskaper som er involvert i driften av virksomheten i henhold til alkohollovens § 1-7b.
 • Bekreftet kopi av styrers og stedfortreders bevis på bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven.

Etablerer- og kunnskapsprøvene

Alle styrere og stedfortredere i virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling må bestå en kunnskapsprøve i alkoholloven. Det gjelder også kontrollører som skal utføre salgs- og skjenkekontroll. Daglig leder for serveringssted må ha bestått etablererprøven.

Stein Aake Gjengstø Wilhelmsen
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 41 54 72 63