Hvordan jobber barneverntjenesten?

Hvordan jobber barneverntjenesten?

I Halden jobber barnevernet for å fremme en trygg barndom og gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Dette viktige samfunnsoppdraget innebærer både en plikt og et ansvar som er forankret i lover og internasjonale konvensjoner.

Ansvar for å hjelpe

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien.

Minste inngreps prinsipp

Barneverntjenesten jobber etter «minste inngreps prinsipp». Det betyr at det ikke skal brukes mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig. I praksis betyr det at barnevernet først og fremst gir hjelp i hjemmet. Omsorgsovertakelse skjer bare når det er svært alvorlige og sammensatte utfordringer. Omsorgsovertakelser skal i utgangspunktet være midlertidige. Barneverntjenesten skal jobbe for at barna skal tilbake til familien med mindre ett av tre vilkår er oppfylt:

  • foreldrene har vist seg særlig uegnet,
  • gjenforening vil skade barnets helse og utvikling, eller
  • det har gått betydelig tid siden omsorgsovertakelsen

Til barnets beste

Barn og ungdom under 18 år har krav på omsorg og rett til en trygg oppvekst. Det er i første rekke foreldrenes ansvar. Når foreldrene i kortere eller lengre perioder ikke greier å ivareta dette ansvaret, skal barnevernet hjelpe.
 
Barnevernet må ta utgangspunkt i hva som er til beste for barnet. Noen ganger kan dette komme i konflikt med hva foreldrene synes. For å finne ut hva som er til barnets beste i den enkelte sak, skal barneverntjenesten vurdere barnets mening i samsvar med barnets alder og modenhet og barnets behov for omsorg, beskyttelse og trygghet.  Barnets behov for å bevare familiemiljøet og opprettholde relasjoner, om barnet er i en sårbar situasjon og barnets rett til helse og skolegang er også faktorer barneverntjenesten skal vurdere.

Støtte og ansvar for å gripe inn

For å kunne hjelpe barn og ungdom som ikke har det bra der de bor, jobber barneverntjenesten både ut fra henvendelser om bekymring, og egne initiativ. Ofte starter det med en bekymring fra noen som kjenner barnet og vil bidra til at det får hjelp.

Barneverntjenestens arbeid handler om både støtte og kontroll. Den skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv skal kunne mestre sitt omsorgsansvar.

Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig til å ivareta barnets behov. I så fall kan det være nødvendig å plassere barnet utenfor hjemmet i en kortere eller lengre periode. Dette kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.

  • Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet (som alvorlig utagerende atferd).
  • Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.
     

Her kan du se en film om hvordan barnevernet kan hjelpe barn og familier