Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Enhet PPT består av avdelingen pedagogisk-psykologisk tjeneste, logopedtjenesten og læringsmiljøteamet.

Avdelingen holder til i Skofabrikken, Os allé 3, og er samlokalisert med Halden kommunes helsesøstertjeneste og barnevernstjenesten. 

Hva er PPT?

  • hjelper barnehagen og skolen med sin kompetanse 
  • spesialpedagogiske tiltak for
    • barn i førskolealder
    • elever i grunnskolen 
    • voksne med behov for hjelp med grunnskoleundervisning
  • samarbeide med barnehagene og skolene 

PP-tjenesten er sakkyndig instans og den lovpålagte instansen som skal utarbeide sakkyndige vurderinger. I tillegg skal tjenesten hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. 

PP- tjenesten i Halden og Aremark utreder behov for spesialpedagogiske tiltak for barn før opplæringspliktig alder, for elever i grunnskolen og for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område.

PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. Tjenesten skal også gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever. 

PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Det er viktig at oppgavene ses i sammenheng, barn og elever med særlige behov skal ivaretas før tjenesten utfører andre oppgaver. Barnehageloven og opplæringsloven definerer ikke hvilke særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Det er ikke avgjørende med diagnose og det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som er behovet. 

Tjenesten er hjemlet i barnehageloven §19c og i opplæringsloven §5-6. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Mobil 40 03 55 50