Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Enhet PPT består av avdelingen pedagogisk-psykologisk tjeneste, logopedtjenesten og læringsmiljøteamet.

Avdelingen holder til i Skofabrikken, Os allé 3, og er samlokalisert med Halden kommunes helsesøstertjeneste og barnevernstjenesten. 

PPT jobber med

  • hjelper barnehagen og skolen med sin kompetanse 
  • spesialpedagogiske tiltak for
    • barn i førskolealder
    • elever i grunnskolen 
    • voksne med behov for hjelp med grunnskoleundervisning
  • samarbeide med barnehagene og skolene 

PP-tjenesten er sakkyndig instans og den lovpålagte instansen som skal utarbeide sakkyndige vurderinger. I tillegg skal tjenesten hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. 

PP- tjenesten i Halden og Aremark utreder behov for spesialpedagogiske tiltak for barn før opplæringspliktig alder, for elever i grunnskolen og for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område.

Samarbeide

PP-tjenesten samarbeider med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. Tjenesten gir generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever. 

PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Det er viktig at oppgavene ses i sammenheng, barn og elever med særlige behov skal ivaretas før tjenesten utfører andre oppgaver. 

  • Barnehageloven og opplæringsloven definerer ikke hvilke særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Det er ikke avgjørende med diagnose og det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som er behovet. 

Tjenesten er hjemlet i barnehageloven §19c og i opplæringsloven §5-6. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Mobil 40 03 55 50