Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Haldenskolen - kvalitets- og utviklingsrapport

Haldenskolen - kvalitets- og utviklingsrapport

Halden kommune skal som skoleier utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen, slår opplæringsloven fast. Den rapporten skal drøftes av skoleeier, det vil si kommunestyret. 

Rapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, og den skal være et sentralt element i forhold til det nasjonale kvalitets-vurderingssystemet. I tillegg kan rapporten utvides med fagområder som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale vurderinger.

Et kontinuerlig arbeid med kvalitet og utvikling av Halden-skolen oppsummeres og samles i denne rapporten årlig. Hensikten med rapporten er at den skal gi et godt grunnlag for den gode dialogen om veien videre for Haldenskolen. 

Her kan du lese rapporten som ble publisert i 2017: Haldenskolen - kvalitets- og utviklingsrapport (PDF, 2 MB)