SFO

SFO

Halden kommune har 9 barneskoler som gir skoletilbud fra 1. til 7.klasse og 3 ungdomsskoler som gir skoletilbud fra 8. til 10.klasse.

SFO

Søk om SFO-plass

Samtlige barneskoler tilbyr skolefritidstilbud for barn fra 1. til 4. klasse.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn.

Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene både ute og inne, skal være egnet for formålet.

Neste års søknadsfrist er 1.april.

Det er ikke fritt skolevalg i Halden. Foresatte kan søke om skolestart ved en annen skole enn det opptaksområdene har trukket opp. Se Opplæringslovens § 8-1.

Opplysninger om de enkelte skolene finner du under hver av skolene.