Tittel: Folkehelseprofil
Url: https://www.halden.kommune.no/undervisning_og_oppvekst/sammen_om_barn/Sider/Folkehelseprofil.aspx
Folkehelseprofil

Folkehelseprofil

Lisa Gustavsen Endret:06.03.2019 07:41

​Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofiler for alle landets 429 kommuner. De skal hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen.

Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019, og indikatorer og figurer tar utgangspunkt i dette temaet.

Oppvekst og levekår i Halden

Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er høyere enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G.

Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. 

Helsetilstand Halden
Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i kommunen.

Andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske symptomer og lidelser, er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.

Trygt og godt oppvekstmiljø i kommunen
Et godt oppvekstmiljø er viktig for at barn og unge skal kjenne seg trygge og oppleve mestring. 

Familieøkonomien har mye å si for barnas oppvekst. Økonomiske bekymringer kan begrense tid og energi som foreldrene kan bruke på aktiviteter med barna. Økonomiske problemer kan også føre til stress i hjemmemiljøet og dermed påvirke foreldrenes egen psykiske helse, foreldreferdigheter og oppdragerstil. Sammenliknet med andre barn har barn i familier med lav inntekt oftere psykiske og fysiske helseplager.Se hele Folkehelseprofilen 2019 her Folkehelseprofil 2019.pdf

Her finner du Folkehelseprofiler fra tidligere år

Opprettet: 05.03.2019 11:24
Du er her: Hjem > Undervisning og oppvekst > Sammen om barn > Folkehelseprofil