Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Medvirkning og innbyggerinitiativ

Medvirkning og innbyggerinitiativ

Medvirkning og Innbyggerinitiativ dreier seg om vanlige innbyggeres mulighet til å være med og påvirke i de politiske beslutningsprosessene i Halden kommune. Viktigst av alt er selvsagt at vi alle deltar i kommunestyrevalget hvert 4. år.  Men aktivt samarbeid med borgerne er en målsetning også mellom valgene - både i planprosesser og i andre viktige saker.

Medvirkning

Medvirkning er en viktig grunnstein for at lokaldemokratiet vårt skal fungere.  Medvirkning dreier seg om at alle innbyggere skal ha muligheten til å være aktive i arbeidet som alltid pågår for å gjøre Halden til en enda bedre kommune å bo og leve i.  Medvirkning kan foregå på alle nivåer i prosessen som må til for å skape utvikling eller forandring i lokalmiljøet:

  • Kunnskap - hva er fakta, hva vet jeg om forholdene jeg er opptatt av?
  • Meninger - hva tenker jeg (eller den gruppen jeg representerer) om dette?  
  • Handlinger - hva må gjøres for å skape forbedring?
  • Beslutninger - hvem kan ta beslutninger om dette og hvordan kan jeg (eller min gruppe) bidra?

Tre av de politiske utvalgene kalles "medvirkningsorganer" og har spesielt ansvar for å representere ulike grupper av innbyggere når det skal tas beslutninger.  Dette er bestemt i kommuneloven § 5-12 med tilhørende forskrift.  De tre utvalgene skal behandle saker de får fra administrasjonen, men også saker som de selv ønsker å ta opp.  På den måten kan de fungere som kanal for spørsmål som vanlige innbyggere er opptatt av. De tre medvirkningsorganene er Halden eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Halden ungdomsråd. I tillegg har vi i Halden et Utvalg for likestilling og inkludering med tilsvarende funksjon som rådene når det gjelder medvirkning.

Innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativ kalles også "innbyggerdeltakelse" eller "innbyggerforslag".  Reglene for denne ordningen er bestemt i kommuneloven § 12-1. Ordningen gjør det mulig for vanlige innbyggere å komme med kontrete forslag til kommunestyret. 

For at kommunestyret i Halden skal behandle forslaget, må det ha minst 300 underskrifter. Det er laget en egen nettside for å samle slike underskrifter og den finner du her:

Min sak - Halden