Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Utvalgene

Utvalgene

Halden kommunes øverste folkevalgte organ er kommunestyret.  Alle de andre organene er valgt av og får sin myndighet fra kommunestyret (og i noen tilfeller fra særskilte lovbestemmelser). 

Detaljene om hvordan ansvar og myndighet er fordelt og hvilke regler som gjelder for arbeid i utvalgene finner du i Reglement for politiske organ og delegering. (PDF, 532 kB) 

Politiske møter og dokumenter

Oversikten over når det skal være møter og saksdokumenter til møtene finner du ved å gå inn på møtekalenderen for de fleste utvalgene.  Her vil du også finne oversikt over medlemmer og varamedlemmer i utvalgene med kontaktinformasjon. 

Unntak: For Kontrollutvalget, Ungdomsrådet og Ad-hoc utvalgene finner du møteplan og dokumenter her.

Veiledning i bruk av møtekalenderen.

Møtekalender for alle utvalg

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat består av formannskapssekretæren, ordførers sekretær og rådgiver.  Sekretariatet sørger for at alle møtedokumenter (innkallinger og protokoller) er tilgjengelig for politikere og offentligheten til rett tid.  Henvendelser til sekretariatet: 69 17 45 00 eller ps@halden.kommune.no

De politiske organene i Halden

Formannskapet

Økonomi og planarbeid er viktige ansvarsområder for formannskapet.  Det er formannskapet som innstiller (foreslår vedtak) til kommunestyret i saker om økonomiplan, årsbudsjett, kommuneplaner og kommunedelplaner.

Møteplan, medlemmer og varamedlemmer m/kontaktinformasjon

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget fører tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret.  Arbeidet med å forberede saker til kontrollutvalget ligger derfor ikke under kommunedirektørens administrasjon - kontrollutvalget har sitt eget uavhengige sekretariat som heter Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS). Sekretariatet er et samarbeid mellom en stor del av Østfoldkommunene og holder til i Fredrikstad, se kontaktinformasjon.  Hos ØKUS finner du også oversikt over kontrollutvalgets medlemmer.

Hovedutvalg for administrasjon

Administrasjonsutvalget er todelt i Halden - én del der både politikere og ansattes representanter er medlemmer, og en annen del ("arbeidsgiverdelen") der de ansattes representanter ikke har tale- og stemmerett.  Utvalget har ansvar for bl.a. arbeidsgiverstrategi og personalpolitikk, internkontroll, HMS og etikk på arbeidsplassen.  Godkjenning av tariffavtaler og rammer for lønnsoppgjørene hører til under Administrasjonsutvalgets "arbeidsgiverdel". 

Hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur

Hovedutvalget har ansvar for barnehagene, barne- og ungdomsskolene, SFO og andre oppveksttiltak, voksenopplæring og Familiens hus. En rekke tiltak innenfor kunst og kultur, idrett og friluftsliv og nærmiljøtiltak for øvrig ligger også under utvalgets ansvarsområde.  Alle kommunedelplaner for disse områdene skal behandles av utvalget.

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø

Hovedutvalget har ansvar for planer, prinsipielle saker, dispensasjoner og konsesjoner innenfor sitt ansvarsområde, som omfatter bl.a. bygg og regulering, kulturminne, regional utvikling, eiendomsforvaltning, samferdsel, vann og avløp, renovasjon, parker og friområder, skog og landbruk, brann og sikkerhet, klima og miljø. Utvalget fungerer også som havnestyre etter havneloven. 

Hovedutvalg for helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering

Hovedutvalget har ansvar for helse- og omsorgstjenester til alle kommunens pasient- og brukergrupper, samt arbeid med forebyggende tiltak og folkehelse, smittevern, sosiale tiltak og økonomiske ytelser (gjennom NAV). Til utvalget ligger også et overordnet ansvar for integreringstiltak for innvandrere, flyktninger og asylsøkere samt arbeids- og sysselsettingstiltak for alle som trenger spesielt tilrettelagte tiltak. Salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis av utvalget.  Alle kommunedelplaner for ansvarsområdene skal behandles av utvalget.

Utvalg for likestilling og inkludering

Utvalget kan ta initiativ og fremme saker for behandling i hovedutvalgene (og eventuelt videre til kommunestyret) i saker som gjelder likestilling mellom kjønnene og likeverd mellom mennesker.  Utvalget har særlig ansvar for arbeid mot rasisme og for integrering av flyktninger, asylsøkere og alle andre som har problemer med å tilpasse seg samfunnet.

Eldrerådet

Rådet er et "medvirkningsorgan" eller rådgivende organ etter kommunelovens § 5-12.  Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre, men kan også ta opp saker på eget initiativ.

Ungdomsrådet

Rådet er et "medvirkningsorgan" eller rådgivende organ etter kommunelovens § 5-12.  Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder unge, men kan også ta opp saker på eget initiativ. Arbeidet i organet skjer i henhold til Vedtekter for Halden ungdomsråd (PDF, 649 kB).

Rådet har representanter fra alle ungdomsskolene, Halden videregående skole samt kommunal ungdomsklubb.  Du finner mer informasjon om ungdomsrådet, medlemmer og møtedokumenter på denne siden.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet er et "medvirkningsorgan" eller rådgivende organ etter kommunelovens § 5-12.  Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, men kan også ta opp saker på eget initiativ.

Klagenemnda

 

Eiendomsskattenemnda, sakkyndige

 

Eiendomsskattenemnda, klage

 

Vilt- og innlandsfiskenemnda

 

Kontrollutvalget for alkoholsaker

Utvalgets ansvarsområde er den kommunale kontrollen med hvordan bevillinger for skjenking eller salg av alkohol utøves, jfr. Alkoholforskriftens § 9-1 og kommunens "Retningslinjer for utøvelse av kontroll med salgs- og skjenkesteder i Halden kommune". Utvalget behandler rapporter fra kontrollørene og vedtar eventuelle sanksjoner ved overtredelse. Handels- og beverternæringen har anledning til å oppnevne en observatør (med talerett) til møtene i utvalget.