Valget og smittevernet

Valget og smittevernet

Vi skal gjennomføre valg i en pandemi-tid. Grunnloven krever at valg holdes hvert 4. år og skal være "tilendebrakt innen september måneds utgang". Uansett smittesituasjonen når vi kommer til september, så skal det altså gjennomføres stortings- og sametingsvalg.

Om du er i karantene/isolasjon, men vil stemme, finner du informasjon om det her

 

Smittesituasjonen i august/september?

Ved planlegging av årets valg står smittevernet svært sentralt.  Kommunene er pålagt å legge planer for hvordan valget kan gjennomføres på en trygg og sikker måte uansett hvilken situasjon vi har i august/september med hensyn til covid-19.

I Halden har vi lagt planer for hvordan vi på kort varsel kan opprette ekstra valglokaler og innkalle ekstra person- og utstyrsressurser med den hensikt å spre velgerne så mye som mulig. I tillegg har vi utvidet tilbudet for forhåndsstemming, ettersom vi tror at en del velgere vil foretrekke å forhåndsstemme for å unngå valglokalene på valgdagene med mange mennesker i samme rom.

I beskrivelsen av valglokaler og åpningstider som pr. juni/juli/august måned ligger på hjemmesiden, har vi tatt utgangspunkt i "normalsituasjonen", dvs. en situasjon uten et større pågående utbrudd av covid-19 i Halden. 

Dette kan selvsagt endre seg på kort varsel. Dersom smittesituasjonen vurderes av kommuneoverlegen som vesentlig forverret når vi nærmer oss mot valget, vil  informasjon om valglokaler og åpningstider bli oppdatert både her på hjemmesiden, ved annonsering i HA, i den kommunale appen og på kommunens facebook-side.

Ingen syke i valglokalene!

Dersom du mistenker eller har fått bekreftet at du har covid-19, så skal du ikke komme til valglokalet!  Du må da følge retningslinjene for velgere i isolasjon og sende søknad om å få stemme hjemmefra. Du finner informasjon om hvordan du søker og hvilke frister som gjelder på denne siden: Valget i Halden

Kontaktreduserende tiltak

Smittevernveilederen, som er utarbeidet av departementet, anbefaler at velgere ikke oppholder seg i valglokalene lenger enn 15 minutter. Det settes derfor et maksimumstall for hvor mange velgere som kan være samtidig i hvert av lokalene. Det vil være valgfunksjonærer ved inn- og utgangen som regulerer antall velgere som kommer og går.

Som en konsekvens av dette vil velgere kunne oppleve at det blir kø på utsiden av valglokalene (både ved forhåndsstemming og på valgdagene).  Husk derfor å ta med paraply eller bruk regntøy hvis været er dårlig.  Velgere som har behov for å sitte ned mens en venter på å komme inn i valglokalet, kan ta kontakt med valgfunksjonæren som styrer køen.

Inne i valglokalet må velgere og valgfunksjonærer til enhver tid bestrebe seg på å holde avstand - minst 1 og helst 2 meter. Unntaket vil være når velgere trenger assistanse i valgavlukket og ved stempling av stemmeseddelen.  I slike situasjoner vil hygienetiltak (munnbind, spriting, etc.) være spesielt viktige. Hvilket nivå av tiltak som skal praktiseres vil bli vurdert i forhold til den aktuelle smittesituasjonen.

Renholds- og hygienetiltak

Valgfunksjonærene vil ha ansvar for regelmessig rengjøring og/eller spriting av berøringsflater i valglokalet. Vi er dessuten alle ansvarlige for å følge de velkjente reglene for smittevern:

  • Ikke kom til valglokalet hvis du er eller tror du kanskje kan være smittet med covid-19!
  • Hold avstand - minst 1 meter - hele tiden!
  • Ha god håndhygiene!

I valglokalet vil det være skisser som viser hvordan det er meningen at du skal bevege deg i lokalet - og sperrebånd som hjelper deg med å holde riktig avstand.

Du vil bli bedt om å sprite hendene før og etter at du er i valgavlukket (dispensere vil stå strategisk plassert i lokalet).  På den måten vil du ha rene hender både når du er i avlukket og når du går fram til kryssebordet for å bli registrert i manntallet. Dersom du ikke kan eller vil benytte håndsprit, så si fra om dette til valgfunksjonæren som slipper deg fram til valgavlukket.  Funksjonæren vil da sørge for at bordflaten, skriveredskap og annet du kan ha berørt inne i avlukket blir spritet etterpå.

Dersom det skal benyttes munnbind i valglokalet (enten fordi det har kommet påbud, eller fordi du selv ønsker det), så må du ta med munnbind selv.  Dersom du benytter munnbind, kan du bli bedt om å dra dette til side en kort stund når du skal legitimere deg.

Dersom du har behov for assistanse mens du er i avlukket, ber vi om at du sier fra til en valgfunksjonær.  Du kan bli bedt om å ta på munnbind og du kan bli vist til et eget (større) avlukke - dette er litt avhengig av smittesituasjonen når vi kommer til september.