Informasjon til politiske partier

Informasjon til politiske partier

På denne siden finnes nødvendig informasjon til politiske partier i forbindelse med valget 2023. 

Det er kommunestyrevalg i september hvert fjerde år, og holdes neste gang i september 2023.

Viktige tidsfrister for politiske partier ved valget 2023

 • 2. januar 2023, klokken 23.59: Frist for registering i Enhetsregisteret og Partiregisteret
 • 31. mars 2023, klokken 12.00: Frist for innlevering av listeforslag enten skriftlig eller elektronisk til valgstyret.
 • 20. april 2023, klokken 12.00: Frist for tilbakekalling av listeforslag.

Registrering av nye politiske partier

Det er mulig å etablere nye politiske partier, men om et nytt parti skal kunne stille til valget i september 2023 må partier være registrert korrekt til riktig tid. 

 • Partier må registreres i Partiregisteret innen 2. januar 2023 for at registreringen skal få virkning ved valget. Partiregisteret er et register over alle politiske partier og det er en del av Brønnøysundregistrene. 
 • Et politisk parti må være registrert i Enhetsregisteret før det kan registreres i Partiregisteret. Du kan sende inn melding om registreringen i Enhetsregisteret og Partiregisteret samtidig.
 • Søknaden må ha blitt journalført hos registreringsmyndigheten innen 2. januar klokken 23.59 i valgåret for at registreringen skal kunne få virkning for valget. 

Nyttige nettsider for deg som skal registrere nytt parti

Kan du velges?

Valgloven har bestemmelser om hvem som er valgbare ved valg i fylkesting og kommunestyrer. Dette må du vite, hvis du ønsker å stille til valg:

 • Valgbar til kommunestyret og fylkestinget er enhver som har stemmerett ved valget, og som på valgdager er innført folkeregistrert som bosatt i vedkommende kommune og fylkeskommune. Det vil si at kandidatene enten må være norske statsborgere eller utenlandske statsborgere med tre års sammenhengende registrert botid i Norge før valgdagen.
 • For statsborgere fra de andre nordiske land er det tilstrekkelig at de har flyttet til Norge og er registrert i folkeregisteret innen 30. juni, som er skjæringsdatoen for manntallsregistreringen.
 • Videre må kandidatene fylle 18 år innen utløpet av valgåret, og de må ikke ha mistet stemmeretten, være utelukket eller fritatt fra valg.
 • Følgende personer kan ikke velges til fylkestinget eller kommunestyret: 
  • a. statsforvalteren og assisterende statsforvalter og
  • b. den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er kommunedirektør eller dens stedsfortreder, kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå, sekretær for kommunestyret eller fylkestinget, ansvarlig for regnskapsfunksjonen, den som foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 

Kriterier for valgbarhet, finner du i valgloven her.

Opprette elektronisk listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommune- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen innen utgangen av mars 2023. Fra 3. oktober kan dette gjøres elektronisk.

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag til valgstyret i kommunen innen utgangen av mars 2023. Fra 3. oktober kan dette gjøres elektronisk.

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget. 

Her finner du informasjon om listeforslag og mulighet til å opprette liste elektronisk.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av denne elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere listeforslaget på papir. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.