Vedtekter

Vedtekter

Haldens fire kommunale barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og årsplanen for den enkelte barnehage.

Den enkelte barnehage er underlagt kommunalavdeling undervisning, oppvekst og kultur og hovedutvalg for undervisning og oppvekst i Halden kommune.

Vedtekter av de kommunale barnehagene i Halden

Sist oppdatert i HUOK 20.november 2019

Forvaltning

Halden kommunes barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager m.v. og de av
Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og årsplan for den enkelte barnehage.
Den enkelte barnehage er underlagt kommunalavdeling undervisning, oppvekst og kultur og hovedutvalg for undervisning og oppvekst i Halden kommune.

Formål og innhold

Barnehagen skal iht. barnehageloven § 2, 1.ledd være en pedagogisk virksomhet. Rammeplan for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.
Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Barnehagene skal stimulere barna til å utvikle og bruke egne evner og anlegg og gi dem et godt grunnlag for å bli selvstendige, tolerante og skapende mennesker med forutsetninger for senere å ta ansvar og ha omsorg for andre.

Barn- og foreldremedvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter
skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen.
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.
Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn og vanlig flertallsvedtak gjelder.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.
Foreldrerådet og de ansatte velger hver to representanter til samarbeidsutvalget, og det velges for ett år av gangen. Politisk representant oppnevnes av kommunestyret. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Ved avstemning har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten. Videre skal
samarbeidsutvalget uttale seg i andre saker som er av viktighet for barnehagens innhold, drift og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute - og innearealer m.m. Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og overfor kommunen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

Personalet og bemanning

Hver barnehage skal ha en styrer som har den daglige ledelse av virksomheten

Norm for pedagogisk bemanning

Det skal være en pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. 

Politiattest

Samtlige ansatte må i henhold til Lov om barnehager § 19 levere politiattest som viser om ansatte er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehager.

Taushetsplikt

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til barnehagelovens § 20, jfr. forvaltningsloven § 13. Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i Lov om barnehager §§ 21 og 22.

Opptak av barn

Tilbud om barnehageplass gis til søkere bosatt i Halden kommune etter fastsatte kriterier. Opptaksmyndigheten er av kommunestyret delegert til barnehagekoordinator i Halden kommune som foretar opptak på bakgrunn av innstilling fra styrerne i barnehagene.
Søknadsfrist er 1. mars hvert år. Søknaden sendes elektronisk.
Svar på søknaden gis skriftlig og samtidig til alle søkere.
Klager sendes Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden.

Opptakskriterier

Barn med prioritet etter § 13 i Lov om barnehager:

  • Barnehageloven § 13 fastslår at barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
  • Videre sier § 13 at barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet.

Andre kriterier i prioritert rekkefølge:

  1. Barn med familier hvor begge foresatte eller enslige forsørgere er i arbeid eller under utdanning.
  2. Minoritetsspråklige barn over 3 år
  3. 5-åringer
  4. Barn som har stått på venteliste

Andre bestemmelser

Søknadsfrist

Søknadsfrist for barnehagene er 1. mars årlig.

Oppholdstid

Barnehagene har åpent alle hverdager i året med unntak for fem kurs - og planleggingsdager og fire uker i juli/august måned.
Barnehagens åpningstid er 10 timer pr. dag, innenfor rammen av kl.06.45 til 17.00.
Det enkelte samarbeidsutvalg fastsetter åpningstiden etter uttalelse fra foreldrerådet.
Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00

Oppholdsbetaling

Betaling for opphold i barnehage fastsettes av Kommunestyret i henhold til Forskrift om foreldrebetaling. 
Prisen for kost indeksreguleres årlig. 
Oppholdsutgiftene betales forskuddsvis senest den 20. i hver måned. Det betales for 11 mnd. pr. år.
Unnlatelse av oppholdsbetaling i 1 måned medfører oppsigelse av barnehageplassen. Oppsigelsestiden er 14 dager fra den dag oppsigelsen er postlagt.
Restanse av oppholdsutgifter ved nytt barnehageår medfører at plassen ikke fornyes.

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er to måneder fra den dagen oppsigelsen er poststemplet.
Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, kan Halden kommune si opp plassen.

Forsinket henting

Hvis barn blir hentet etter avtalt stengetid for barnehagen, gis det første gang en muntlig advarsel. Deretter gis skriftlig melding. Ved ytterligere forsinket henting kan tilbud om plass bortfalle.

Arealkrav

Leke- og oppholdsareal for barn skal være minimum
• 4,0 m2 pr. barn over 3 år
• 5,5 m2 pr. barn under 3 år

Helsemessige forhold

Helsemyndighetene i kommunen har tilsyn med helse- og hygieniske forhold i barnehager og foretar inspeksjon så ofte de finner det påkrevet.
Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse jfr. § 23 i barnehageloven.
Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte på skjema godkjent av Helsedirektoratet.
Barnehagens styrer avgjør om et barn pga. sykdom ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna.

Endringer i vedtektene

Vedtektene og evt. endringer i disse fastsettes av hovedutvalg for undervisning og oppvekst etter at om barnehage om foreldremedvirkning i kapittel II § 4.