Vedtekter

Vedtekter

Haldens fire kommunale barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og årsplanen for den enkelte barnehage.

 

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Halden

Revidert 2023

 

1.FORVALTNING  

Halden kommunes barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og årsplan for den enkelte barnehage.

Den enkelte barnehage er underlagt kommunalavdeling for undervisning og oppvekst og hovedutvalg for undervisning- oppvekst og kultur i Halden kommune.

 

2. FORMÅL OG INNHOLD jf. Barnehageloven § 2 første ledd.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplan for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

3. BARN- OG FORELDREMEDVIRKNING

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets syn skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet, jf. Barnehageloven §3, første og tredje ledd.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg jf. Barnehageloven § 4.

 

3.1. FORELDRERÅD jf. Barnehageloven § 4 første og andre ledd.

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn og vanlig flertallsvedtak gjelder. 

 

3.2. SAMARBEIDSUTVALG jf. Barnehageloven § 4 tredje ledd

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. 

Foreldrerådet og de ansatte velger hver to representanter til samarbeidsutvalget, og det velges for ett år av gangen. Politisk representant oppnevnes av Kommunestyret. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. 

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Ved avstemning har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten. Videre skal samarbeidsutvalget uttale seg i andre saker som er av viktighet for barnehagens innhold, drift og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute - og innearealer m.m.

Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og overfor kommunen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett. 

 

4. PERSONALET OG BEMANNING

Hver barnehage skal ha en styrer som har den daglige ledelse av virksomheten.

 

4.1 NORM FOR PEDAGOGISK BEMANNING

Det skal være en barnehagelærer pr. 14 barn når barna er over tre år og en barnehagelærer pr. 7 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. 

 

4.2 POLITIATTEST jf. Barnehageloven § 30

Alle ansatte i barnehagen skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehage.

 

4.3 TAUSHETSPLIKT jf. Barnehageloven § 44

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13g. Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til kommunal helse- og omsorgstjeneste, sosialtjenesten og barneverntjenesten jf. barnehageloven §§ 45 og 46.

 

5. OPPTAK AV BARN 

Tilbud om barnehageplass gis til søkere bosatt i Halden kommune etter fastsatte opptakskriterier i de kommunale barnehagenes vedtekter.

Ansvar for samordnet opptak barnehage ihht barnehageloven er av kommunestyret delegert til barnehagemyndighet i Halden kommune. Jf. Barnehageloven §16 skal alle barn som fyller ett år i perioden 1. august til 31. november har rett på barnehageplass innen utgangen av den måneden de er født i, hvis foreldrene har søkt om barnehageplass innen fristen for hovedopptak som er 1. mars.

Styrer i den enkelte barnehage foretar opptak av barn i hht egne vedtekter. 

Søknadsfrist er 1.mars hvert år. Søknaden sendes elektronisk via Visma flyt foreldreportal. Svar på søknaden gis gjennom samme system. Klager sendes Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden.

 

5.1. OPPTAKSKRITERIER

1. Etter barnehageloven § 18 har:

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Andre kriterier i prioritert rekkefølge:

  1. Søsken. (Her menes søsken av barn som har plass i barnehagen ved oppstart og som har rett til plass.)
  2. Barn i familier med stor belastning. (Her menes barn fra hjem med forekomst av alvorlig sykdom, tunge omsorgsoppgaver eller betydelige psykososiale problemer der barnehageplass anbefales.
    Nydatert dokumentasjon fra faginstans må legges ved søknad.)

4.    5-åringer. (Her menes barn som skal gå siste år i barnehagen før skolestart.)

5.    Minoritetsspråklige barn over 3 år.  

6.    Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller utdanning eller som aktivt søker

arbeid eller utdanning.  (Dokumentasjon må legges ved søknad.)

 

6. ANDRE BESTEMMELSER

6.1. SØKNADSFRIST

Søknadsfrist for barnehagene er 1. mars årlig.

 

6.2 OPPHOLDSTID

Barnehagene har åpent alle hverdager i året med unntak av fem kurs - og planleggingsdager og fire uker i juli/august måned.

 Barnehagens åpningstid er 10 timer pr. dag, innenfor rammen av kl.06.45 til 17.00. 

Det enkelte samarbeidsutvalg fastsetter åpningstiden etter uttalelse fra foreldrerådet.

Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00

 

6.2. OPPHOLDSBETALING

Betaling for opphold i barnehage fastsettes av Kommunestyret i henhold til Forskrift om foreldrebetaling.  

Prisen for kost indeksreguleres årlig. Per tid er kostpenger kr 395 per måned.

Oppholdsutgiftene betales forskuddsvis senest den 20. i hver måned. Det betales for 11 mnd. pr. år. 

Unnlatelse av oppholdsbetaling i 2 måneder medfører skriftlig varsel om oppsigelse av barnehageplassen. Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling kan Halden kommune si opp plassen. Oppsigelsestiden knyttet til manglende oppholdsbetaling er 14 dager fra den dag oppsigelsen er postlagt. 

Restanse av oppholdsutgifter ved nytt barnehageår medfører at plassen ikke fornyes. 

 

6.3 OPPSIGELSE

Oppsigelsestiden er 2 måneder, som gjelder fra den 1. i nærmeste måned du sier opp plassen. 

Barn som skal begynne på skolen blir automatisk utmeldt av barnehagen ved utgangen av juni måned og behøver ikke si opp plassen.

Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, kan Halden kommune si opp plassen.

 

6.4 FORSINKET HENTING.

Hvis barn blir hentet etter avtalt stengetid for barnehagen, gis det første gang en muntlig advarsel. Deretter gis skriftlig melding. Ved ytterligere forsinket henting kan tilbud om plass bortfalle.

 

7. AREALKRAV

Departementets veiledende norm for arealkrav i barnehagene settes som normal norm for de kommunale barnehagene i Halden

•              4,0 m2  pr. barn over 3 år

•              5,3 m2    pr. barn under 3 år 

 

8. HELSEMESSIGE FORHOLD

Helsemyndighetene i kommunen har tilsyn med helse- og hygieniske forhold i barnehager og foretar inspeksjon så ofte de finner det påkrevd.

 Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse jf. barnehageloven § 50. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte på skjema godkjent av Helsedirektoratet.

 Barnehagens styrer avgjør om et barn pga. sykdom ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna.

 

9. ENDRINGER I VEDTEKTENE

Forslag til vedtekter og evt. endringer av disse forelegges barnehagenes samarbeidsutvalg.

Vedtektene og evt. endringer i disse fastsettes av hovedutvalg for undervisning og oppvekst.

Vedtektene kan tilpasses nye bestemmelser etter Lov om barnehager med forskrifter der barnehagelovens bestemmelser er brukt eller sitert, uten å fastsettes av hovedutvalg.