Utredning om ny skolestruktur

Utredning om ny skolestruktur

I november starter et eksternt konsulentfirma jobben med å se på hvordan skolestrukturen i Halden bedre kan tilpasses behovet.

Kommunestyret i Halden kommune vedtok 22.09.22 en utredning av skolestrukturen, og i den forbindelsen er konsulentfirmaet KS Konsulent innleid for å gjøre en jobb for administrasjonen i Halden kommune.

Alle foresatte skal ha fått tilsendt et brev med informasjon, slik at de er forberedt på henvendelser fra KS Konsulent og kan være delaktige i prosessen. Elevene ved byens grunnskoler har fått et eget informasjonsskriv.

Færre barn

I Halden kommune er det synkende barnetall og man har en skolestruktur som ikke er tilpasset behov og utvikling i barnetallet. Fra 2011 til 2022 er elevtallet gått ned med 596 elever, og det er forventet en ytterligere nedgang på 500 elever frem til 2035.
Ny skolestruktur skal bidra til å sikre et godt og forsvarlig opplæringstilbud til barn og unge og å sikre gode arbeidsplasser for ansatte i våre skoler. Videre skal tiltakene bidra til at skoletilbudet er tilrettelagt for framtiden, er økonomisk, pedagogisk og samfunnsmessig bærekraftig.

Skolestruktur

I tillegg skal arbeidet med skolestruktur gjøre det enklere for kommunen å prioritere og tidfeste nødvendige
investeringer innenfor kommunens økonomiske rammer.

I vedtaket står følgende:

  1. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak om ungdomsskole i sentrum. Herunder legge frem en bygningsmessig vurdering av Rødsberg ungdomsskole og alternative forslag til plassering for en ungdomsskole i sentrum, inkl. økonomiske konsekvenser av forslagene.
  2. Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en strategi for skolestruktur i Halden kommune.


I oppdraget er det forventet en høy grad av medvirkning, og derfor vil vi involvere så mange som mulig gjennom prosessen. Dette gjøres ved at man bruker representasjonsprinsippet, det vil si at man snakker med representanter for de ulike gruppene. Det betyr at elevråd, tillitsvalgte og FAU ved samtlige av Halden kommunes skoler er med på medvirkning.
Arbeidet skal ende opp i en plan som skal vedtas i kommunestyret.

Involvering i prosessen

KS Konsulent vil komme til Halden i november. Da ønsker de å intervjue representanter for elever, ansatte og foreldre. Hovedgrunnen til intervjuene er at det er viktig å få høre fra både de som utfører og bruker tjenestene. Spesielt i samtaler med elever kan det ofte komme fram andre synspunkter enn de som voksne kommer med. Det er barn og unge som er hovedpersonene i planen, så stemmene deres er viktige. 

Alle planer og vedtak som angår barn skal ha et barnets beste-perspektiv, og da er barnets stemme en del av det.
Ingen som uttaler seg i intervjuene vil bli direkte sitert. Det er viktig at alle som blir intervjuet er trygge på at uttalelser er anonyme. Det er også en av grunnene til at vi bruker et eksternt miljø i dette arbeidet.

Tidsperspektiv på utredningen

I etterkant av perioden med innspill vil det utarbeides et utkast til rapport for skolestruktur. I dette utkastet vil mulige alternativer for fremtidig skolestruktur skisseres.
Utkastet til rapport ferdigstilles våren 2024 og vil bli sendt på høring slik at både privatpersoner og andre myndigheter kan komme med sine innspill før rapporten gjøres ferdig. Høringsperioden vil vanligvis være på seks uker.
I etterkant av høringsperioden vil høringsinnspillenes vurderes, og rapporten vil deretter bli ferdigstilt.

En endelig rapport om Haldens skolestruktur vil deretter settes opp til politisk behandling. Til sist vil det være kommunestyret i Halden som vedtar hvordan skolene i Halden skal være i årene som kommer.
For at et slikt vedtak skal være best mulig for Halden, er vi avhengige av gode innspill fra elever, ansatte og foresatte i denne medvirkningsprosessen.

Her er brevet som er sendt ut til elevene (PDF, 100 kB)