Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform

Dette dokumentet bygger på den generelle delen i læreplanen, opplæringsloven og Halden kommunes styrende dokumenter for undervisning og opplæring, samt andre styringsdokumenter som omhandler livslang læring.

 • HKKs visjon: ” Et skritt videre – for alle”
 • HKKs hovedmål: HKK skal forbindes med læring, kvalitet, fornyelse, endringsvilje, endringsevne og trivsel.

Vår primæroppgave er å tilføre voksne kompetanse på mange forskjellige områder. Vi skal være garantister for egen kompetanse, dette gjelder faglig kompetanse og relasjonskompetanse. Med relasjonskompetanse menes kunnskap og evne til å identifisere og håndtere emosjoner hos seg selv og andre.

Vårt menneskesyn

 • Bygger på en forståelse og respekt for den enkeltes særpreg
 • Bygger på at individet hele tiden er under utvikling og kan forandres
 • Bygger på at individets utvikling ikke er bundet til sosial arv eller sosial skjebne
 • Bygger på at konsekvensforståelse er et viktig ledd i utviklingen
 • Bygger på at den enkelte skal vise respekt for å få respekt og oppnå selvrespekt
 • Bygger på at sosial læring skal sidestilles med faglig læring
 • Bygger på at individet har eierskap til handlingen og dermed selv ansvaret for sine handlinger
 • Bygger på at ethvert menneske skal forstås som en person og et individ
 • Bygger på at det enkelte individ fra fødselen av hverken er godt eller ondt
 • Bygger på at individet er målrettet og ikke årsaksbestemt
 • Bygger på at mål primært skapes gjennom handling og konsekvens
 • Bygger på at personligheten utvikles gjennom subjektive prosesser
 • Bygger på at det sosiale fellesskapet er det som gjør individet til en person
 • Bygger på at det enkelte individ har en fri vilje og dermed også et ansvar

 Skolens verdigrunnlag

Skolens verdigrunnlag skal basere seg på allment aksepterte normer i samfunnet, altså vanlige aksepterte normer for sosial handlingskompetanse:

 • Selvbestemmelse - å kunne treffe egne valg om sin framtid. Det forventes at enhver selv kan/vil skape seg et innhold i egen tilværelse. Våre deltakere skal lære å finne ut hva de vil, kan og skal.
 • Selvhjulpenhet – Å kunne klare seg selv og dermed strebe etter ikke å ligge andre til last. Det forventes at enhver kan mestre tilværelsen og derfor streber etter å kunne klare seg selv. Våre deltakere skal lære at deres framtid avhenger av den innsatsen som de selv gjør.
 • Ansvarlighet – Å kunne ta konsekvenser av egne handlinger. Det forventes at enhver tar ansvar for sin personlige adferd. Våre deltakere skal lære å ta ansvar for egne handlinger.
 • Troverdighet – å få skapt grunnlag for personlig integritet. Det forventes at enhver streber etter å holde avtaler og regler. Våre deltakere skal lære å skape sammenheng mellom ord og handling.
 • Respekt – å sikre en styrking av den enkeltes selvrespekt. Det forventes at man behandler andre som man selv vil bli behandlet. Våre deltakere skal lære å vise respekt for andre mennesker.
 • Samarbeidsvilje – Å få skapt grunnlag for høy toleranse. Det forventes at enhver kan inngå i et samarbeid med andre mennesker. Våre deltakere skal lære å inngå i samspill med andre.
 • Mottakelighet – å få skapt forståelse for nødvendigheten av å være åpen for læring. Det forventes at enhver er innstilt på å lytte til andres synspunkter og ikke bare være seg-selv-nok.

Skolen preges av fleksibilitet med hensyn til nye utfordringer og oppdrag. Skolen har lang erfaring med å jobbe prosessorientert, det vil si at skolen tar endringer raskt. Ledelse av skolen forutsetter at man følger med på raske samfunnsmessige endringer og dette igjen forutsetter høy grad av fleksibilitet og omstilling blant medarbeidere ved for eksempel nyansettelser.
 
Medbestemmelse og demokratiske grunnholdninger er viktige verdier for oss som skole. Våre deltakere skal ukentlig få avsatt tid til personlig faglig veiledning. Vurdering for læring er et pedagogisk verktøy i vårt faglige vurderingsarbeid, både med hensyn til deltakere og skolen som virksomhet. Utgangspunktet for deltakernes læring og utvikling skal være at vi tilpasser opplæringen for hver enkelt ut fra der de er i utgangspunktet og motiverer til læring basert på den enkeltes forutsetninger.
 
Alle er like viktige. Vi forholder oss profesjonelle og forbereder, gjennomfører og vurderer opplæringen like godt enten deltakerne er svake eller sterke.
 
Vi skal vise omsorg for hverandre. Vi er oppmerksomme på deltakernes behov for omsorg og tar utgangspunkt i hver enkelt deltakers forutsetninger og behov.
 
Vi skal legge vekt på respekt for individet og dets menneskeverd, toleranse, rettferdighet, demokrati og likeverd.
 
Vi skaper trygge rammer for både deltakere og medarbeidere ved å planlegge vår virksomhet slik at virksomheten preges av forutsigbarhet, selv i foranderlige situasjoner. Vi skal ha endringsberedskap.

Skolens regler

 • Skolen sier nei til bruk av rusmidler på skolens område
 • Skolen sier nei til vold utøvd på skolens område
 • Skolen sier nei til kriminalitet utøvd på/mot skolen og på skolens område.
 • Skolens område utvides når skolen er på turer. Da regnes veien fram og tilbake som skolens område og målet for turen er også skolens område.

 Brudd på disse regler fører til bortvisning fra skolen. Rektor fatter vedtak om bortvisning.

Skolens holdninger

Skolen er religionsnøytral og forholder seg til gjeldende lovverk. Vi favoriserer ingen religioner og tar ikke stilling til religiøse standpunkter og konflikter. Religion er en privatsak for den enkelte. Dette innebærer at vi alle skal respektere hverandres tro på en slik måte at vi ikke tvinger vår personlige tro på andre, eller krenker andre med religionsutøvelse.
 
HKK skal være en virksomhet med et godt arbeids- og læringsmiljø, der både ledere, lærere og deltakere gis muligheter til utvikling og trivsel. Dette oppnår vi blant annet ved at vi som ledere og lærere er inkluderende og tydelige i vår yrkesutøvelse, altså opptre profesjonelt. Dette innebærer at skolens miljø skal være inkluderende, tilpasset den enkelte, og at vi tilstreber respekt, likeverd og forståelse for mennesker og vår verden. Miljøet skal oppleves håndterbart og meningsfylt, skape fellesskap og samtidig aksept for ulikheter.
 
Samtidig skal alle se sin plass i en større helhet, der vi på grunnlag av våre forutsetninger skal bli i stand til å bidra til videre utvikling i privatliv, arbeidsliv og samfunnsliv. Sentralt i skolen er begrepet livslang læring. Vi ønsker at alle, både deltakere og medarbeidere, skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter både individuelt og i samarbeid med andre.
 
Forutsetningen for å nå våre målsettinger er at alle, både ledere og lærere, får den kompetansen som er nødvendig. Dette fordi både medarbeidere og deltakere skal kunne ta aktivt del i et demokratisk samfunn og i arbeidsliv.

Skolens omdømme

Vi gir det beste og mest allsidige opplæringstilbudet for voksne i Halden på grunnskolenivå. Vi tilfører næringslivet i Halden den nødvendige basiskompetanse gjennom utstrakt samarbeid.
Vi har høy, bred og allsidig faglig kompetanse og lang erfaring. Vi dekker alle grunnskolefag i tillegg til norsk som andrespråk, spesialpedagogikk og voksenpedagogikk.

Vi tar ingen personlige konflikter inn i vår personalgruppe. Vi er i den profesjonelle pedagogrollen. Konflikter skal løses på lavest mulig nivå og raskest mulig før de utarter seg.

Vi er gode på tilpasset opplæring.
Vi er gode på å skape godt samarbeidsklima mellom mennesker fra mange nasjonaliteter.

Vi har et mangfold av muligheter for læring, med tilbud om fag som gir muligheter for personlig utvikling. Vi har gode sosiale nettverk og er gode til å skape nye sosiale nettverk. Vi er gode på å skape samarbeidsarenaer for våre deltakere og arbeidsliv. Vi er gode på å gi omsorg, fordi vi møter våre deltakere der de er. Vi lytter, er vare på deres fysiske og psykiske helse og deres grunnleggende behov.

I samarbeid med våre deltakere bygger vi kunnskaper og ferdigheter for og med våre deltakere. Dette gjør vi ved at vi ser den enkelte. Vi er gode på å tenke helhetlig. Vi ser på våre deltakere som et helt menneske i forhold til bakgrunn, nåtid og framtid.

Vi legger til rette for at våre deltakere skal være i læringsposisjon. Vi skal gjøre dem i stand til å bli aktive samfunnsborgere. Vi trekker både lokalsamfunn og storsamfunn inn i opplæringen. Dette gjør vi ved at vi bruker lokalmiljøet som læringsarena og har et godt samarbeid med lokalsamfunnet gjennom bedriftssamarbeid og lokale media.

Vi bygger tillit til og selvtillit hos våre deltakere. Vi gir deltakerne mestringsfølelse. Vi fokuserer på det deltakerne kan og bygger videre på det. Vi skal ikke være hjelpere, men veiledere. Vi skal vise dem mulighetene innen fag og tema samt i samfunnet. Dette for å gjøre våre deltakere i stand til å ta best mulige personlige valg.

Vi er fleksible med hensyn til nye oppdrag og utfordringene som et samfunn i stadig endring står overfor til en hver tid.

Skolens satsingsområder

Vurdering for læring

 Vårt vurderingssystem skal fokusere på og uttrykke det deltakeren mestrer underveis og uttrykke oppnådd sluttkompetanse.
 
* Alle typer vurdering skal ses i sammenheng, følges opp og skje i dialog med deltakeren.
 
* Underveisvurderingen skal klargjøre forbedrings-  og tilpasningsmulighetene både for deltakeren og læreren, samt motivere til videre egeninnsats og forståelse for egen læringsutvikling.
 
* Deltakeren skal være kjent med kompetansemålene og vurderingskriteriene. Vurderingskriteriene skal utarbeides i tilknytning til kompetansemålene og dermed synliggjøre deltakerens kompetanse og grad av måloppnåelse.
 
* I vurderingssamtalen skal det gis presise og relevante tilbakemeldinger til deltakeren.
 
* Deltakeren skal derfor før arbeidet starter være kjent med følgende aspekter ved vurderingssystemet:
- formålet med vurderingen
- tidspunktet for vurderingen
- formen på vurderingen
- hva deltakeren vurderes i forhold til

Digital kompetanse

I henhold til kompetansenivå som er nødvendig for å tilføre deltakerne digital kompetanse og dannelse. Nødvendig kartlegging og kompetanseheving for skolens personale.

Godt arbeidsmiljø

* Det er alles ansvar å bidra til et godt arbeidsmiljø.
* Medbestemmelse.
* Tirsdagslunsj med inviterte gjester
* God informasjonsflyt.
* Avsatt tid til utviklingsarbeid
* Stille krav til hverandre
* Arbeidstidsavtaler
* Medarbeidersamtaler og vurderingssamtaler
* Kompetanseheving
* Omforente og vedtatte motivasjonsfaktorer

Medvirkning

Vurderingssamtaler, veiledning og rådgivning. Dette gjelder både deltakere og medarbeidere. Relasjonell ledelse er en viktig faktor for å fremme brukermedvirkning og medbestemmelse både for deltakere og medarbeidere.

Kvalitetssikring av opplæring

Sikre kunnskaper om skolens legale grunnlag, faglighet, tillit og profesjonalitet. Målrettet og kontinuerlig vurderingsarbeid av og i egen virksomhet.

Omdømmebygging

Kontinuerlig prosess gjennom målrettet og kvalitativt godt pedagogisk utviklingsarbeid. Være synlige i lokalsamfunnet.

Samarbeidspartnere

Inngå prosjektsamarbeid med lokalt næringsliv og Halden kommune, norske og nordiske voksenopplæringsinstitusjoner, Kompetansenorge og media.

Pedagogisk plattform revideres hvert halvår.