Lydmiljøet i skoler forbedres

Lydmiljøet i skoler forbedres

Lydmiljøet i skoler spiller en viktig rolle for elevers trivsel, konsentrasjon og læring - nå forbedres det.

Halden kommune har i flere år søkt og fått innvilget «Tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming» fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). For 2022 fikk vi 180 000 kroner til «Lydmiljø i skolen». Ved å bedre lydmiljø i klasserommet, vil det komme alle til gode. Det kan blant annet medvirke til at flere kan være lenger i klasserommet og bli mindre slitne og ukonsentrert.  Elever må kunne høre hva lærere og medelever sier. På en læringsarena er lydforhold viktig for å utvikle god språkforståelse. Der legges grunnlaget for skrive- og leseferdigheter. 

Kartlegging av lydkilder

Nav Hjelpemiddelsentral i Øst-Viken har gjennom flere år foretatt akustikk- og støymålinger når enkeltelever får innvilget hørselstekniske hjelpemidler. I prosjektperioden har vi samlet målinger fra klasserom på flere skoler. Det har gitt oss nyttig innsikt og bedre forståelse over hva som er bra og hva som bør forbedres. 

- Det er funnet at klasserom kan ha for mye støy fra ventilasjonsanlegg i forhold til anbefalt grense. Likedan kan etterklangstiden være for lang, men også en kombinasjon av støy og etterklang. Bedre kunnskap om lydmiljø har ført til at eiendomsavdelingen nå kan gjøre mer treffsikre tiltak, forteller Bente Bjørk, ergoterapeut, rådgiver i universell utforming i Halden kommune. 

Videre forklarer hun at prosjektperioden har vi knyttet kontakt med kompetansemiljø innen lyd og akustikk som bl.a. har gitt råd om bygningsmessige tiltak. Tiltakene kan handle om lydfeller for å redusere lyd fra ventilasjonsanlegg og akustikkdempende plater i tak og/eller vegger. 

Spre kunnskap om viktigheten av lydmiljø

Prosjektet har hatt som mål å øke kunnskap om lydmiljøet i skolen både til skolene selv, men også til fagområder innen helse. Eiendomsavdelingen har også vært en viktig del ettersom de har ansvar for drift, forvaltning og vedlikehold av skolebyggene.

Vi ser en fullpakket kommunestyresal der eksterne og interne foredragsholdere informerer om lydmiljø. - Klikk for stort bildeFra kurset 23. mars. Martin Sagholen

23. mars deltok alle fagområdene/tjenestene på kurs i kommunestyresalen med eksterne foredragsholdere. Alle deltakerne hadde en rolle og tilknytning til lydmiljø i skolen. Felles informasjon og å vite om hverandres rolle- og ansvarsforhold, er viktig for videre samarbeid. 

Forbedring av interne rutiner var også en del av prosjektet. Ved å identifisere evt. mangler ved dagens rutiner, kan de bedres og tiltak bli mer treffsikre. Lyd og akustikk er et komplekst fagfelt, men mange har fått økt kunnskap og det har inspirert til videre arbeid..  

Vi ser at lydmiljø har vært nyttig og gitt konkrete resultat, derfor har vi også søkt midler til å jobbe videre med lydmiljø i årets søknad til Bufdir. 

Dette prosjektet retter søkelyset mot en viktig, men ofte oversett utfordring i skolene - lydmiljøet. Mens fysisk tilgjengelighet har fått mye oppmerksomhet, er det like viktig å sikre gode lydforhold for alle elever. Prosjektet viser veien mot inkludering og bedre læringsmiljø for alle elever.