Plan for innhold i skolefritidsordningene i Halden kommune

1 Lov og vedtekter

Halden kommunes vedtekter sier følgende:

Skolefritidsordningen (SFO) er et omsorgs- og tilsynstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn på 1. – 4.årstrinn. SFO for elever på 5.- 7.årstrinn kan gis etter søknad.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene ute og inne skal være egnet for formålet. Ved matservering skal maten være av en god ernæringsmessig standard.
Sosiale og kulturelle verdier ved måltidet skal vektlegges. Barna må medta matpakke til frokost. SFO skal servere lunsj daglig. I tillegg serveres det melk og frukt.

Innhold og virksomhet skal være pedagogisk begrunnet. Skolefritidsordningens og skolens planer må være samordnet slik at prinsippet om helhet og sammenheng blir ivaretatt. Alle kommunens skolefritidsordninger skal ha en egen årsplan. Skolefritidsordningen skal bidra til et samarbeid med lag og foreninger i kommunen.

Opplæringsloven §9A

Fra 1.august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Det skal være nulltoleranse mot mobbing. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Skolen har en aktivitetsplikt. Det vil si at alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Vi skal gripe inn og stoppe alle former for mobbing med engang og si fra til rektor som undersøker det som har skjedd. Rektor skal lage en plan og setteinn tiltak for at eleven skal få det trygt og godt igjen.
Informasjon om mobbing og rettigheter kan du lese mer om her