Kunngjøringer og høringer

Detaljregulering for Nexans

Halden kommunestyre vedtok detaljregulering for Nexans, nasjonal plan-ID 3001 G-733, sak 156/2021 i møtet den 09.12.2021. Protokoll fra møtet sammen med saksutredningen finner du nedenfor. Der finner du også de øvrige plandokumentene, som planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser, fagrapporter m.m..

Varsel om oppstart av detaljregulering for Tryms vei 24 og 32 (nasjonal plan-ID G-740)

COOP Øst SA ønsker å utvide eksisterende dagligvareforretning eller bygge ny butikk på eiendommen der Coop Prix Østre Lie er etablert. Berørte eiendommer: gnr/bnr 63/69, 63/5 og del av 63/86.

Områderegulering av stasjonsområdet-Varsel om oppstart / høring av planprogram

Halden kommune varsler oppstart av arbeid med områderegulering av stasjonsområdet i Halden sentrum. Reguleringsplanen utarbeides av Halden kommune i samarbeid med Bane NOR Eiendom AS.

Varsel om vedtak - Planprogram for regionalt næringsområde på Svinesundplatået

Kommunestyret i Halden fattet, den 28.10.2021, vedtak om fastsettelse av planprogram for «Områderegulering for regionalt næringsområde på Svinesundplatået» (sak 132/2021).

Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Tistedal, kvartalet Bjerklundveien - Orødveien - Tangenveien (nasjonal plan-ID G-739)

På vegne av GT Gruppen AS versles det om oppstart av arbeid med "Detaljregulering for Tistedal, kvartalet Bjerklundveien - Orødveien - Tangenveien".

Varsel om oppstart av detaljregulering for Eskevikveien (nasjonal plan-ID G-738)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for Eskevikveien i Halden kommune.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Halden havn – Mølen (nasjonal plan-ID: G-736)

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for Halden Havn – Mølen, Halden kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Sykehusgata 2, 4, 6 og 8

På vegne av Østby utvikling AS varsles det oppstart av arbeid med «Detaljregulering for Sykehusgata 2, 4, 6 og 8» i Halden kommune.  

Høring – Åpning av jakt på hjort i Berg

Vilt- og innlandsfiskenemnda i Halden vedtok 5. oktober 2021, sak PS2021/27, å legge ut på høring lokal forskrift som åpner for jakt på hjort i Berg.

Høring - forslag til forskrift om nedgravde oljetanker

Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø (HTEK) har gjort likelydende vedtak 22.09.2021: