Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregualeringsplan for Aasekjær miljøpark

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Aasekjær Miljøpark. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. 

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Svingen pukkverk og masseuttak

Det kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for Svingen pukkverk, Vestgårdveien 16 i Halden kommune. Tiltakshaver er Heidelberg Materials Tilslag Norge. Plan-ID: G-696. 

Høring av forskrift - Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Halden kommune har utarbeidet en revidert forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Denne legges nå ut på høring med høringsfrist 1. desember 2023.

Høring av forskrift - Revidert forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett

Halden kommune har en lokal forskrift for behandling av fettholdig avløpsvann. Den er nå moden for å revideres pga. teknologisk utvikling og ny kunnskap om hvordan driften av fettutskilleren skal utføres. På bakgrunn av dette har det blitt utarbeidet en revidert forskrift.

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Fjeldhøi – Hovsveien 152C  

På vegne av forslagsstiller Tom-Erik Sørensen varsles det om igangsetting av planarbeid.  Plankonsulent er Halden Arkitektkontor AS.  

Varsel om grunnundersøkelser mellom jernbanestasjonen, jernbanebrygga og Sauøya

Halden kommune skal i de kommende ukene gjøre grunnundersøkelser i området mellom jernbanestasjonen, jernbanebrygga og Sauøya.

Kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet i Halden - rullering av planens handlingsdel

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Halden ble vedtatt i Kommunestyret 11.05.2023. Av hensyn til søknader om spillemidler for 2024 må handlingsdelen i planen rulleres i 2023.

Varsel om oppstart av områderegulering for Grønland

Planområdet Grønland i Halden sentrum, er industriområdet som ligger på sørsiden mellom Tista og jernbanen.

Halden kommune trenger flere nye utleieboliger

Kommunen opplever et økende behov for gode og stabile utleieboliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger og vi ønsker å  inngå tilvisningsavtale og tildelingsavtale med aktører som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Høring av forslag til detaljregulering for Kvartalet Bjerklundveien-Orødveien-Tangenveien i Tistedal

Forslag til «Detaljregulering for Kvartalet Bjerklundveien-Orødveien-Tangenveien» (nasjonal plan-ID 3001_G-739) ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte den 14.6.2023, PS 49/2023.