Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Kunngjøringer og høringer

Kunngjøring om gatesalg på 17. mai 2022 i Halden

Se regler om salg av heliumballonger og annet gatesalg for 17. mai her. 

Varsel om oppstart av detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet

(Nasjonal plan-ID G-743) På vegne av forslagsstiller RRK Halden AS og Norske Skog Saugbrugs varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Oskleiva- Månefjellet.

Halden kommune trenger inntil 50 nye boliger

Kommunen opplever et økende behov for gode og stabile utleieboliger til barnefamilier og unge. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger og vi ønsker å  inngå tilvisningsavtale og tildelingsavtale med aktører som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Varsel om revidering av kommunedelplan oppvekst

Hovedutvalg for undervisning- oppvekst  og kultur fattet den 06.04.2022 følgende vedtak :

Varsel om vedtak - Detaljregulering for brannstasjon på Remmen - Halden kommune

Halden kommunestyre vedtok «Detaljregulering for brannstasjon på Remmen», plan ID.: 0101 G-730, i møte den 10.02.2022.

Høring - Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Halden kommune

Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø (HTEK) har gjort likelydende vedtak 22.09.2021: Hovedutvalget for plan – teknisk – landbruk – klima og miljø vedtar å legge forslag til "Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Halden kommune" ut på høring.

Høring: Ny kommunedelplan Helse og mestring

Halden kommune vil med dette invitere brukere, innbyggere, kommuner og andre samarbeidspartnere til å komme med innspill til kommunedelplan Helse og mestring 2022-2034.

Høring: Ny kommunedelplan kultur

Halden kommune utarbeider ny kommunedelplan for kultur, for perioden 2022-2034. Planen blir Halden kommunes kulturpolitiske styringsdokument, og den angir ambisjonene og retningen for Halden som kulturby de neste tolv årene.

Styremøte i Søndre Viken IPR

Styremøtet holdes 9.februar 2022 klokken 10.00 – 12.00.

Detaljregulering for Nexans

Halden kommunestyre vedtok detaljregulering for Nexans, nasjonal plan-ID 3001 G-733, sak 156/2021 i møtet den 09.12.2021. Protokoll fra møtet sammen med saksutredningen finner du nedenfor. Der finner du også de øvrige plandokumentene, som planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser, fagrapporter m.m..