Kunngjøringer og høringer

Høring av forslag til detaljregulering for Tryms vei 32

Forslag til «Detaljregulering for Tryms vei 32» var oppe til 1. gangs behandling i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø 06.03.24, sak PS 37/2024.

Høring om skolestruktur i Halden

Halden kommune sender på høring rapporten Utredning av skolestruktur i Halden kommune. Rapporten er utarbeidet av KS Konsulent våren 2024.

Offentlig høring av interkommunal plan for naturmangfold i kommunene langs Haldenvassdraget

Kommunene Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden har vedtatt å legge ut Norges første interkommunale plan for naturmangfold på en koordinert høring.

Kunngjøring av stedsnavn

Kartverket har fattet vedtak om stedsnavn i Halden kommune.

Kunngjøring av vedtak for Åsekjær, Rokke avfallsanlegg og Lundestadveien 4, del av kommuneplanens arealdel for Halden 2023-2050

Arealbruk og bestemmelser i kommuneplanens arealdel for områdene Åsekjær (BAB11), Rokke avfallsanlegg (BAB12) og Lundestadveien 4 (BN36, G83) ble vedtatt av Halden kommunestyre 7.12.2023, sak PS 142/2023. Jfr. Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 2008 § 11-15 og § 11-16.

Varsel om oppstart av planarbeid – Opphevelse av deler av reguleringsplanene «del av Karrestad» og «Karrestad»

På vegne av forslagsstiller Tune AS varsles oppstart av planarbeid som innebærer å oppheve deler av reguleringsplanene «del av Karrestad» og «Karrestad». 

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Furuveien 7

På vegne av forslagsstiller Furuveien 7 AS varsles det om igangsetting av planarbeid. Plankonsulent er HS Arealplan AS.  Planområdet ligger på Glenne, i krysset mellom Furuveien og Blåklokkeveien, og er på ca. 3,5 daa.  

Kommunale avgifter, gebyrer og eiendomsskatt for 2024

Halden kommunestyre vedtok i møte 14. desember 2023 under sak Budsjett 2024 satser for kommunale avgifter, gebyrer og eiendomsskatt for året 2024.

Detaljregulering for Fjellås – varsel om vedtak av plan

Halden kommunestyre vedtok Detaljregulering for Fjellås, planID: 0101 G-735, i møte den 07.12.2023.

Detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet – varsel om vedtak av plan

Halden kommunestyre vedtok Detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet, planID: 0101 G-734, i møte den 07.12.2023.