Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabiliteringsteamet i Halden er et tilbud til brukere som trenger å få økt funksjon, men som IKKE er i behov av spesialisert rehabilitering.

Tilbudet om hverdagsrehabilitering er for hjemmeboende over 18 år.

Teamet kan kontaktes på hverdager mellom kl.08.30 og 14.30.  

NB! Nummeret er ikke åpent for SMS.

Sentralt i Hverdagsrehabilitering er spørsmålet: «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?» For mange handler det om å mestre dagliglivets utfordringer.

Hva er Hverdagsrehabilitering?

 • Hverdagsrehabilitering er rehabilitering og forebygging mens bruker bor i eget hjem. 
 • Brukerstyrt. Tar utgangspunkt i hva den enkelte bruker oppleve som viktig. Bruker setter opp mål for trening.
 • Målstyrte tiltak i nærmiljøet og i hjemmet til den enkelte bruker.
 • Tidsavgrenset. Intensivt i starten og trappes ned etter hvert.
 • Tverrfaglig. Ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjemmetrenere.

Vi benytter brukers hjem og nærområde som treningsarena, slik at den enkelte blir bedre rustet til å fungere best mulig i egen hverdag.

Hvem passer det for?

Brukere som:

 • søker tjenester første gang
 • ikke har vært i systemet så lenge og som ikke er tilvendt tjenester
 • søker flere/ mer tjenester
 • har et rehabiliteringspotensiale og som er/ kan bli motivert for trening
 • er hjemmeboende (også omsorgsboliger)
 • er over 18 år

Hvem passer det ikke for?

Brukere som har:

 • kognitiv svikt
 • har store utfordringer med rus/ psykiatri i hverdagen
 • har progredierende sykdom og som trenger mer spesialisert rehabilitering for sin grunnsykdom. Vi kan i enkelte tilfeller kunne gå med tilbud til brukere med progredierende sykdom for å trene opp tilleggsskader som lårhalsbrudd, armbrudd o.l. hvis de øvrige kriteriene er oppfylt.

Teamet består av fysioterapeut og ergoterapeut som er tilstede hver dag, samt sykepleier og hjemmetrenere.

Hverdagsrehabilitering
Mobil 400 22 021